Perhe ja perintö

Artikkelit - Perhe ja perintö

Avoliiton päättyminen – omaisuuden jakaminen

Avoliitto eroaa monessa oikeudellisessa suhteessa avioliitosta, kun käsitellään puolisoiden varallisuusasemia. Avioliitto rakentuu omaisuuden erillisyyden periaatteelle, jonka mukaan aviopuolison ennen avioliiton solmimista omistama omaisuus säilyy hänen omanaan ja sama koskee avioliiton aikana itsenäisesti hankittua omaisuutta kuin myös velkoja.

Lue artikkeli

Artikkelit - Perhe ja perintö

Aviopuolisoiden vastuu velasta

Aviopuolisot perustavat liiton aikana yleensä erilaisia velkasuhteita. Vaikka aviopuolisot ottavat usein yhdessä velkaa ei, ole myöskään tavatonta, että toinen puolisoista perustaa yksin ja itsenäisesti velkasuhteen.

Lue artikkeli

Artikkelit - Perhe ja perintö

Dementiaa sairastavan henkilön testamentintekokelpoisuus

Dementialla tarkoitetaan laaja-alaista älyllisten kykyjen heikentymistä, jonka seurauksena henkilöllä on vaikeuksia selviytyä jokapäiväisestä elämästä. Dementia voidaan jakaa kolmeen vaikeusasteeseen henkilön toimintakyvyn mukaan; lievään, keskivaikeaan ja vaikeaan.

Lue artikkeli

Artikkelit - Perhe ja perintö

Koiravero

Koiravero on koiraverolain nojalla perittävä kunnallinen maksu. Koiraveroa maksetaan sille kunnalle, jonka alueella koiraa on pidetty pysyvästi edellisen kalenterivuoden (verovuoden) päättyessä.

Lue artikkeli

Artikkelit - Perhe ja perintö

Avio-oikeus perintöön

Avioliittolaissa on omaksuttu erillisomistuksen periaate. Tämä tarkoittaa, että kumpikin aviopuoliso omistaa avioliiton aikana omaisuutensa yksin. Puolisoilla on avio-oikeus toisen puolison omaisuuteen.

Lue artikkeli

Artikkelit - Perhe ja perintö

Avioero

Pääsääntöisistä määräajoista harkinnan suhteen ja muutamista poikkeuksista Sääntely avioerosta sijaitsee avioerosta sijaitsee avioliittolaissa. Pääsääntöisesti puolisoilla on oikeus saada avioero harkinta-ajan jälkeen.

Lue artikkeli

Artikkelit - Perhe ja perintö

Avioehtosopimus ja testamentti

Puolisot tai kihlakumppanit voivat sopia avioehtosopimuksella, ettei heillä ole avio-oikeutta toistensa nykyiseen tai myöhemmin saamaan omaisuuteen. Puolisot voivat sopia, että heillä ei ole avio-oikeutta mihinkään toistensa omistamaan omaisuuteen.

Lue artikkeli

Artikkelit - Perhe ja perintö

Avioehtosopimus ja ositus

Puolisot tai kihlakumppanit voivat sopia avioehtosopimuksella, ettei heillä ole avio-oikeutta toistensa nykyiseen tai myöhemmin saamaan omaisuuteen. Puolisot voivat sopia, että heillä ei ole avio-oikeutta mihinkään toistensa omistamaan omaisuuteen.

Lue artikkeli

Artikkelit - Perhe ja perintö

Kuka antaa testamentin tiedoksi ja kenelle? Minkä takia?

Testamentin tekijän kuoltua on testamentinsaajan annettava testamentti tiedoksi perillisille haastemiehen välityksellä tai muutoin todistettavasti ja heille on annettava samalla oikeaksi todistettu jäljennös testamentista.

Lue artikkeli

Artikkelit - Perhe ja perintö

Kannattaako tehdä hallintaoikeustestamentti tai hallintaoikeuden pidätys lahjakirjassa?

Hallintaoikeustestamentin tai hallintaoikeuden pidätyksellä lahjakirjassa voidaan saavuttaa huomattavia veroetuja. On kuitenkin muistettava, että hallintaoikeus rasittaa omistajan oikeutta. Omistaja ei yleensä voi omin toimin päästä eroon omistusoikeutta rasittavasta hallintaoikeudesta.

Lue artikkeli