Uutiset - 2016

Korkein oikeus arvioi testamentin muotovaatimusten pätevyyttä

SL oli allekirjoittanut testamentin, jolla hän oli testamentannut omaisuutensa pojalleen AL:lle lukuun ottamatta testamentissa yksilöityjä asunto-osakkeita, jotka hän oli testamentannut miniälleen HL:lle. Tyttärensä CL:n osalta SL:n testamentista ilmenevä käsitys oli, että tämä oli jo saanut lakiosansa ennakkoperintöjen muodossa.

Lue uutinen

Uutiset - 2016

Apulaisoikeusasiamies moitti Verohallintoa siitä, että se jätti tekemänsä virheen korjaamisen asiakkaiden aktiivisuuden varaan

Kanteluasian tutkinnan yhteydessä ilmeni, että vuoden 2012 ennakkopidätysprosentin laskennassa Verohallinnossa oli tapahtunut ohjelmointivirhe. Sen seurauksena noin 3 600 verovelvollisen ulkomailta saama eläketulo kirjautui ennakonpidätysprosentin laskentaan kahteen kertaan.

Lue uutinen

Uutiset - 2016

Korkeimman oikeuden mukaan velan vanhentuminen ei ala kulua, kun velan peruste on objektiivisesti katsoen epäselvä

A oli vuonna 2003 tuonut Suomeen käytetyn henkilöauton, josta oli 7.4.2004 annetun autoveropäätöksen perusteella peritty autoverolle laskettua arvonlisäveroa (jäljempänä elv). A oli 14.5.2010 pyytänyt korkeimmalta hallinto-oikeudelta verotuspäätöksen purkamista sillä perusteella, että elv oli ollut Euroopan unionin oikeuden vastainen. Purkuhakemus oli hylätty ja A:lta oli peritty oikeudenkäyntimaksu.

Lue uutinen

Uutiset - 2016

Espanjalaisella tuomioisuimella oli yksinomainen toimivalta suomalaisten yhteisomistajien omistussuhteen purkua koskevassa asiassa

A, B ja C vaativat käräjäoikeuteen toimittamassaan yhteisomistussuhteen purkamista koskevassa hakemuksessaan uskotun miehen määräämistä myymään heidän ja X:n ja Y:n yhteisesti omistaman Espanjassa sijaitsevan omakotitalon ja kerrostaloasunnon sekä jakamaan saatavan kauppahinnan yhteisomistajien kesken.

Lue uutinen

Uutiset - 2016

Vuosilomalaki, merimiesten vuosilomalaki ja sairausvakuutuslaki muuttuvat

Tasavallan presidentti on vahvistanut vuosilomalain, merimiesten vuosilomalain ja sairausvakuutuslain muutokset 18.3.2016. Lait tulevat voimaan 1.4.2016, eli seuraavan lomanmääräytymisvuoden alusta.

Lue uutinen

Uutiset - 2016

Perustuslakivaliokunta pitää He 1/2016 perusteluita sakkorangaistusten korotuksista ongelmallisina perustuslain kannalta

Hallituksen esityksessä todetaan, että päiväsakkojen korotukselle ei ole rikollisuustilanteeseen liittyvää tarvetta eivätkä rahan arvon aleneminen tai ansiotason nousukaan anna aihetta päiväsakkojärjestelmän yleiseen tarkistamiseen. Esityksen julkilausuttuna nimenomaisena tavoitteena on hallitusohjelman mukaisesti kasvattaa sakoista valtiolle saatavia tuloja korottamalla sakkojen rahamääriä.

Lue uutinen

Uutiset - 2016

Korkein oikeus arvioi yleissitovan työehtosopimuksen soveltuvumista työsuhteeseen

A oli työskennellyt yliopiston ylioppilaskunnan julkaiseman aikakauslehden toimittajana. Työsuhteen aikana ylioppilaskunta ei ollut ollut sidottu mihinkään työehtosopimukseen. A vaati ylioppilaskuntaa vastaan nostamassaan kanteessa lisää palkkaa sekä lomakorvauksia, koska hänelle olisi tullut maksaa hänelle ammatin ja työtehtävien perusteella yleissitovana noudatettavaksi tulevan lehdistöalan työehtosopimuksen mukaista palkkaa.

Lue uutinen

Uutiset - 2016

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti kunnan huomiota kunnalliselta viranomaiselta edellytettävän hallintotoiminnan asianmukaisuuteen

Kantelija on kantelussaan arvostellut kunnan menettelyä kiinteistönsä läheisyydessä sijaitsevan värikuula-pelipuiston luvantarpeen selvittämisessä. Kantelija on todennut, että toiminnalla ei ole lupia ja hänelle aiheutuu toiminnasta meluhaittaa.

Lue uutinen

Uutiset - 2016

Työsuorituksen estyminen ja työntekijän uudelleen sijoittaminen

Turvatarkastajana työskentelevä K oli ollut esitutkinnan kohteena rikoksesta, minkä vuoksi lentoaseman pitäjä oli ottanut K:n henkilökortin pois esitutkinnan ajaksi. Henkilökortin voimassaolo on edellytyksenä turvatarkastajana työskentelylle. K:n työnantaja S Oy oli keskeyttänyt K:n työnteon, kunnes hän sai henkilökortin takaisin. K:lle ei ollut maksettu palkkaa työnteon keskeytyksen ajalta.

Lue uutinen

Uutiset - 2016

Verkossa tapahtuvaa kuluttajakauppaa koskevan valituksen tekeminen EU-alueella helpottuu

Euroopan komissio on avannut verkkovälitteisen riidanratkaisufoorumin (”ODR-foorumin”) kuluttajille ja yrityksille. Palvelu toimii kaikilla EU:n virallisilla kielillä ja ratkaisu voidaan antaa kuluttajan pyynnöstä hänen omalla äidinkielellään.

Lue uutinen