2016

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti kunnan huomiota kunnalliselta viranomaiselta edellytettävän hallintotoiminnan asianmukaisuuteen

Julkaistu: 16.03.2016

Kantelija on kantelussaan arvostellut kunnan menettelyä kiinteistönsä läheisyydessä sijaitsevan värikuula-pelipuiston luvantarpeen selvittämisessä. Kantelija on todennut, että toiminnalla ei ole lupia ja hänelle aiheutuu toiminnasta meluhaittaa.

Kantelun johdosta kunnalle on annettu selvityspyyntö. Rakennusvalvonnan antaman selvityksen mukaan kunnan rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu ovat muistiossa 15.2.2011 pohtineet pelitoiminnan vaatimia lupia.

Kunnan lupa-arkkitehti on lähettänyt 31.1.2011 päivätyn kehotuskirjeen kysymyksessä olevan kiinteistön omistajalle. Kiinteistön omistaja on vastannut kuulemiskirjeeseen 8.3.2011. Apulaisoikeuskanslerin näkemyksen mukaan kysymyksessä on ollut varsinaista hallintopakkomenettelyä ennakoivasta tai edeltävästä vapaamuotoisesta yhteydenotosta ja kuulemisesta.

Kuulemiskirjeen vastaamisen jälkeen asian käsittely ei ole edennyt. Rakennusvalvonta on myös todennut, että uutta kehotusta tai selityspyyntöä ei lähetetä asianosaisille ennen kuin kanteluasia on ratkaistu oikeuskanslerinvirastossa

Apulaisoikeuskansleri katsoi, että rakennusvalvonta-asian käsittely kunnassa on ilman hyväksyttävää perustetta viivästynyt. Viivästyksen perusteena oli jonkinasteinen epätietoisuus siitä, mille kunnalliselle viranomaiselle asia varsinaisesti kuuluu. Apulaisoikeuskansleri totesi, että tämä ei voi olla minkäänlainen oikeudellinen peruste pitkittää asian käsittelyä ja pitää sitä ratkaisemattomassa tilassa.

Asia on saatettu kunnallisen viranomaisen tutkittavaksi asianmukaisella tavalla. Kunnallisen viranomaisen tehtävänä on ollut huolehtia asian saattamisesta tarvittaessa kunnan sisäisesti toimivaltaisen viraston tutkittavaksi.

Apulaisoikeuskanslerin mukaan ei ole mitenkään hyväksyttävää, että asiaa ei selvitetä kunnolla missään kunnallisessa viranomaisessa kunnan viranomaisten omien toimivaltakysymysten takia. Selvityksen ja asian kunnollisen valmistelun jälkeen asian vireille panneella on luonnollisesti oikeus odottaa, että asia ratkaistaan valituskelpoisella päätöksellä.

Apulaisoikeuskansleri totesi vielä selvyyden vuoksi, että oikeuskanslerin toimivaltaan ei kuulu käsitellä viranomaisten välisiä toimivaltakysymyksiä, eikä kantelun vireilläolo oikeuskanslerinvirastossa ole oikeudellisesti hyväksyttävä peruste asian käsittelyn viivästymiseen kunnan viranomaisissa.

Kunnan rakennusvalvonta on ilman hyväksyttävää syytä perusteetta viivyttänyt maankäyttö- ja rakennuslakiin perustuvan valvonta-asian käsittelemisessä. Koska viivästys ei ole vähäinen ja kunnan viranomaisten toimettomuutta kunnan viranomaisten välisissä mahdollisissa toimivaltakysymyksissä ja edelleen itse asian selvittämisessä voidaan pitää jo tietyn asteisena välinpitämättömyytenä, apulaisoikeuskansleri kiinnittää kunnan vakavaa huomiota kunnalliselta viranomaiselta edellytettävän hallintotoiminnan asianmukaisuuteen.

 

Apulaisoikeuskeanslerin ratkaisun kokonaisuudessaan löydät täältä

Löydätkö vastauksen kysymykseesi artikkeleistamme?

Uutiset

Euroopan komissio ehdottaa verotussääntöjen yhtenäistämistä ja konsernin tuloksen jakamista EU:ssa

Ensin tarkoituksena on sopia yhteisestä yhtiöveropohjasta (Common Corporate Tax Base, CCTB), ja tämän jälkeen yhdistettyä yhtiöveropohjaa (Common Consolidated Corporate Tax Base, CCCTB) koskevista jakosäännöksistä. Yhdistetty yhtiöveropohja tarkoittaa, että eri jäsenvaltioissa toimivien konserniyhtiöiden kokonaistulos jaettaisiin jäsenvaltioiden kesken.

Lue uutinen

Uutiset

KKO hylkäsi anonyymiä todistamista koskevan syyttäjien vaatimuksen

Korkein oikeus on kumonnut Helsingin hovioikeuden päätöksen, jolla hovioikeus oli hyväksynyt neljän todistajan kuulemisen anonyymisti eli heidän henkilöllisyyttään ja yhteystietojaan paljastamatta. Kuulemista koskeva päätös liittyi törkeää huumausainerikosta koskevaan asiaan.

Lue uutinen

Uutiset

Työsopimuslaki muuttuu vuodenvaihteessa

Voimassaolevan työsopimuslain mukaan määräaikaisen työsopimuksen tekemiseen tulee olla perusteltu syy. Työsopimuslakiin lisätään vuodenvaihteessa säännös, joka mahdollistaa määräaikaisen työsopimuksen tekemisen pitkäaikaistyöttömän kanssa ilman perusteltua syytä.

Lue uutinen

Puhelinpalvelu

0600 199 33

Oikeudellisten asioiden neuvontapuhelin (3,10 € + ppm/min)

OpusLexin lakimiehet palvelevat sivua myös puhelimitse! Puhelinneuvontaa numerossa 0600 199 33 (3,1 € + ppm/min). Sinua lähinnä vapaana oleva OpusLexin lakimies vastaa puheluusi arkipäivisin kello 8:00-16:00 välisenä aikana, aattopäivinä klo 8:00-14:00.