Uutiset

Satoja asiantuntijoiden laatimia
artikkeleja useista eri aihealueista

Uutiset - 2016

Perustuslakivaliokunta pitää He 1/2016 perusteluita sakkorangaistusten korotuksista ongelmallisina perustuslain kannalta

Hallituksen esityksessä todetaan, että päiväsakkojen korotukselle ei ole rikollisuustilanteeseen liittyvää tarvetta eivätkä rahan arvon aleneminen tai ansiotason nousukaan anna aihetta päiväsakkojärjestelmän yleiseen tarkistamiseen. Esityksen julkilausuttuna nimenomaisena tavoitteena on hallitusohjelman mukaisesti kasvattaa sakoista valtiolle saatavia tuloja korottamalla sakkojen rahamääriä.

Lue uutinen

Uutiset - 2016

Korkein oikeus arvioi yleissitovan työehtosopimuksen soveltuvumista työsuhteeseen

A oli työskennellyt yliopiston ylioppilaskunnan julkaiseman aikakauslehden toimittajana. Työsuhteen aikana ylioppilaskunta ei ollut ollut sidottu mihinkään työehtosopimukseen. A vaati ylioppilaskuntaa vastaan nostamassaan kanteessa lisää palkkaa sekä lomakorvauksia, koska hänelle olisi tullut maksaa hänelle ammatin ja työtehtävien perusteella yleissitovana noudatettavaksi tulevan lehdistöalan työehtosopimuksen mukaista palkkaa.

Lue uutinen

Uutiset - 2016

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti kunnan huomiota kunnalliselta viranomaiselta edellytettävän hallintotoiminnan asianmukaisuuteen

Kantelija on kantelussaan arvostellut kunnan menettelyä kiinteistönsä läheisyydessä sijaitsevan värikuula-pelipuiston luvantarpeen selvittämisessä. Kantelija on todennut, että toiminnalla ei ole lupia ja hänelle aiheutuu toiminnasta meluhaittaa.

Lue uutinen

Uutiset - 2016

Työsuorituksen estyminen ja työntekijän uudelleen sijoittaminen

Turvatarkastajana työskentelevä K oli ollut esitutkinnan kohteena rikoksesta, minkä vuoksi lentoaseman pitäjä oli ottanut K:n henkilökortin pois esitutkinnan ajaksi. Henkilökortin voimassaolo on edellytyksenä turvatarkastajana työskentelylle. K:n työnantaja S Oy oli keskeyttänyt K:n työnteon, kunnes hän sai henkilökortin takaisin. K:lle ei ollut maksettu palkkaa työnteon keskeytyksen ajalta.

Lue uutinen

Uutiset - 2016

Verkossa tapahtuvaa kuluttajakauppaa koskevan valituksen tekeminen EU-alueella helpottuu

Euroopan komissio on avannut verkkovälitteisen riidanratkaisufoorumin (”ODR-foorumin”) kuluttajille ja yrityksille. Palvelu toimii kaikilla EU:n virallisilla kielillä ja ratkaisu voidaan antaa kuluttajan pyynnöstä hänen omalla äidinkielellään.

Lue uutinen

Uutiset - 2016

Korkein oikeus ratkaisi huoneistonvuokrasopimuksen tulkinnanvaraisen vuokrankorotusehdon tulkinnan

R vuokranantajana ja L ja V vuokralaisina olivat solmineet vuokrasopimuksen, jossa oli sovittu vuokran korottamisesta siten, että vuokra oli sidottu elinkustannusindeksiin ja että minimikorotus oli 4 %. Sopimuksen mukaan vuokra tarkistettiin aina kesäkuun alusta ja tarkistusajankohta oli vuosittain. Vuokralaiset eivät olleet oma-aloitteisesti ryhtyneet maksamaan korotettua vuokraa.

Lue uutinen

Uutiset - 2016

Korkein oikeus arvioi asunnonvuokran irtisanomisilmoituksen muotovaatimusta

Asuinhuoneiston vuokrauksesta annetun lain 54 §:n 1 momentin mukaan vuokranantajan irtisanoessa vuokrasopimuksen on vuokralaiselle annettava kirjallinen irtisanomisilmoitus, jossa mainitaan vuokrasuhteen päättymisajankohta. Korkeimmassa oikeudessa on kysymys siitä, onko vuokranantajan irtisanomisilmoitus ollut mainitun lainkohdan mukainen, kun irtisanomisilmoituksessa ei ollut ilmoitettu vuokrasuhteen nimenomaista päättymispäivämäärää.

Lue uutinen

Uutiset - 2016

Eduskunnan oikeusasiamies antoi moitteet kahdessa edunvalvonta-asiassa

Maistraatti oli ryhtynyt selvittämään kantelijan ja hänen puolisonsa edunvalvonnan tarvetta selvästi perusteettoman ilmoituksen nojalla. Oikeusasiamies katsoi maistraatin puuttuneen aiheettomasti asianosaisten perusoikeutena turvattuun yksityisyyden suojaan ja itsemääräämisoikeuteen.

Lue uutinen

Puhelinpalvelu

0600 199 33

Oikeudellisten asioiden neuvontapuhelin (1 € + ppm/min)

OpusLexin lakimiehet palvelevat sivua myös puhelimitse! Puhelinneuvontaa numerossa 0600 199 33 (1 € + ppm/min). Sinua lähinnä vapaana oleva OpusLexin lakimies vastaa puheluusi arkipäivisin kello 8:00-16:00 välisenä aikana, aattopäivinä klo 8:00-14:00.