Uutiset - 2015

Rikoslakiin tulee uusi törkeää luonnonsuojelurikosta koskeva säännös

Aiemmin laissa ei luonnonsuojelurikoksesta ollut törkeää tekomuotoa. Rikos voidaan arvioida törkeäksi, jos se on kokonaisuutena arvostellen törkeä ja se aiheuttaa vakavaa vaaraa luonnolle, sillä tavoitellaan huomattavaa taloudellista hyötyä tai se on erityisen suunnitelmallinen. Rangaistus rikoksesta on neljästä kuukaudesta neljään vuoteen vankeutta.

Lue uutinen

Uutiset - 2015

Korkolain mukainen viitekorko ja viivästyskorot 1.1.–30.6.2016

Korkolain mukainen viitekorko ajanjaksona 1.1.–30.6.2016 on 0,5 %. Viivästyskorko tänä ajanjaksona on siten 7,5 % vuodessa (viitekorko lisättynä korkolain 4 §:n mukaisella 7 prosenttiyksikön lisäkorolla).

Lue uutinen

Uutiset - 2015

Suomi ja Espanja allekirjoittivat verosopimuksen

Sopimus muuttaa muun muassa Suomessa sijaitsevan osakehuoneiston vuokrauksesta ja myynnistä saatavan tulon verotusta. Jatkossa Suomi verottaa sekä vuokratuloa että luovutusvoittoa, joita Espanjassa asuvat henkilöt saavat Suomessa sijaitsevista osakehuoneistoista.

Lue uutinen

Uutiset - 2015

Korkein oikeus arvioi kuittausta konkurssissa

Kiinteistö Oy P ja K Oy olivat solmineet 9.6.2010 urakkasopimuksen. Urakkasopimuksessa oli viitattu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998. Kiinteistöosakeyhtiö oli 11.3.2011 purkanut urakkasopimuksen sekä ottanut 15.3.2011 työmaan haltuunsa YSE 1998 nojalla. Tästä syntyi Kiinteistöosakeyhtiön käyttökorvausvelka konkurssipesälle.

Lue uutinen

Uutiset - 2015

Uudenmaan maistraatit yhdistyvät 1.1.2016 alkaen

Valtioneuvosto hyväksyi maistraattien yhdistämiseen liittyvän asetusmuutoksen 8. lokakuuta 2015. Maistraattien toimipisteverkosto säilyy yhdistymisessä ennallaan. Asiakkaat voivat yhdistymisen jälkeen asioida missä tahansa Uudenmaan maistraatin seitsemästä toimipisteestä.

Lue uutinen

Uutiset - 2015

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen suuren jaoston tuomio sananvapautta koskevassa asiassa

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen (EIT) suuri jaosto on 20.10.2015 antanut tuomion, jonka mukaan Euroopan ihmisoikeussopimuksen 10 artiklaa (sananvapaus) ei ole loukattu.

Lue uutinen

Uutiset - 2015

Konkurssien määrä vähentynyt, yrityssaneerausten ja yksityishenkilöiden velkajärjestelyiden määrä pysynyt samana

Konkurssien määrä on tämän vuoden tammi- syyskuussa vähentynyt 14,8 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Konkurssit ovat koskettaneet 8312 työntekijää, mikä on 2375 henkilöä vähemmän kuin vuosi sitten. Konkurssien määrä on vähentynyt teollisuuden ja kaivostoiminnan, rakentamisen, kaupan, kuljetuksen ja varastoinnin, majoitus- ja ravitsemistoiminnan sekä muiden palveluiden päätoimialoilla.

Lue uutinen

Uutiset - 2015

Päätekijän tuomion lieventäminen ei vaikuttanut avunantajille annettuihin tuomioihin

B ja C, jotka käräjäoikeudessa oli tuomittu avunannosta törkeään petokseen, eivät olleet hakeneet muutosta tuomioonsa. A, joka oli samassa jutussa päätekijänä tuomittu rangaistukseen törkeästä petoksesta, oli hakenut muutosta. Hovioikeus oli arvioinut esitettyä näyttöä hänen osaltaan toisin kuin käräjäoikeus ja katsonut, että A:n menettelyn olisi katsottava täyttäneen petoksen tunnusmerkistön, muttei törkeän petoksen tunnusmerkistöä.

Lue uutinen

Uutiset - 2015

Oikaisuvaatimus ja valituslupamenettely laajenevat hallintoasioiden muutoksenhaussa ensi vuoden alussa

Oikaisuvaatimus viranomaiselle on nykyisinkin käytössä useissa asiaryhmissä. Vuoden 2016 alusta lähtien oikaisuvaatimus viranomaiselle on ensi vaiheena myös esimerkiksi kaavamaisissa ilmoitus- ja rekisteröintiasioissa, erilaisissa maksuja ja korvauksia koskevissa asioissa sekä eräissä lupa-asioissa.

Lue uutinen

Uutiset - 2015

KKO on arvioinut määräaikaisen työsopimuksen perusteita

Työsopimuslain 1 luvun 3 §:n mukaan työsopimus on voimassa toistaiseksi, jollei sitä ole perustellusta syystä tehty määräaikaiseksi. Työnantajan aloitteesta ilman perusteltua syytä tehtyä määräaikaista työsopimusta on pidettävä toistaiseksi voimassa olevana. Todistustaakka määräaikaisen työsopimuksen perustellusta syystä on työnantajalla.

Lue uutinen