Työ ja virka

Artikkelit - Työ ja virka

Milloin työsuhdesaatavia voidaan vielä vaatia?

Ensinnäkin tilanne riippuu siitä, onko työsuhde edelleen voimassa vai onko se päättynyt.

Lue artikkeli

Artikkelit - Työ ja virka

Pysyväksi tarkoitetun työsopimuksen päättäminen ja irtisanomisajat

Toistaiseksi voimassa olevaksi tehty (pysyvä, vakinainen) työsopimus lakkaa joko työnantajan tai työntekijän tekemän irtisanomisen johdosta.

Lue artikkeli

Artikkelit - Työ ja virka

Kilpailevan toiminnan kielto

Suomen perustuslaki takaa lähtökohtaisesti kaikille oikeuden vapaasti valita työnsä.

Lue artikkeli

Artikkelit - Työ ja virka

Millä perusteilla virkamiehen voi irtisanoa?

Virkasuhde voidaan molemmin puolin irtisanoa päättymään tietyn irtisanomisajan kuluttua tai, jos niin on sovittu tai laissa erikseen säädetty, irtisanomisaikaa noudattamatta.

Lue artikkeli

Artikkelit - Työ ja virka

Kuka voi toimia virkamiehenä?

Virkamieheksi nimitettävän tulee olla täyttänyt 18 vuotta. Virkamieheksi voidaan kuitenkin nimittää 15 vuotta täyttänyt ja oppivelvollisuutensa suorittanut henkilö, jos nimittämistä voidaan virkamiehen tehtävien asianmukaisen hoitamisen kannalta pitää sopivana.

Lue artikkeli

Artikkelit - Työ ja virka

Onko määräaikainen virkasuhde mahdollinen?

Henkilö voidaan nimittää virkamieheksi määräajaksi tai muutoin rajoitetuksi ajaksi, jos työn luonne, sijaisuus, avoinna olevaan virkaan kuuluvien tehtävien hoidon väliaikainen järjestäminen tai harjoittelu edellyttää määräaikaista virkasuhdetta.

Lue artikkeli

Artikkelit - Työ ja virka

Voiko valtion virassa olla koeaikaa?

Virkamiestä nimitettäessä voidaan määrätä, että virkasuhde voidaan enintään kuusi kuukautta kestävän koeajan aikana purkaa sekä nimittävän viranomaisen että virkamiehen puolelta.

Lue artikkeli

Artikkelit - Työ ja virka

Mitä jos virkamiestä on syrjitty virassaan?

Viranomaisen on kohdeltava palveluksessaan olevia virkamiehiä tasapuolisesti niin, ettei ketään perusteettomasti aseteta toisiin nähden eri asemaan syntyperän, etnisen alkuperän, kansalaisuuden, sukupuolen, sukupuolisen suuntautumisen, uskonnon, vakaumuksen, vammaisuuden, iän taikka poliittisen tai ammattiyhdistystoiminnan taikka muun näihin verrattavan seikan vuoksi.

Lue artikkeli

Artikkelit - Työ ja virka

Mitä valtion viralla tarkoitetaan?

Virkasuhde on julkisoikeudellinen palvelussuhde, jossa valtio on työnantajana ja virkamies työn suorittajana. Virkoihin nimittämisen yleisistä perusteista säädetään perustuslaissa.

Lue artikkeli

Artikkelit - Työ ja virka

Mitä tarkoitetaan työntekijän henkilöön liittyvillä irtisanomisperusteilla?

Työntekijästä johtuvana tai hänen henkilöönsä liittyvänä asiallisena ja painavana irtisanomisperusteena voidaan pitää työsopimuksesta tai laista johtuvien, työsuhteeseen olennaisesti vaikuttavien velvoitteiden vakavaa rikkomista tai laiminlyöntiä sekä sellaisten työntekijän henkilöön liittyvien työntekoedellytysten olennaista muuttumista, joiden vuoksi työntekijä ei enää kykene selviytymään työtehtävistään.

Lue artikkeli