Työ ja virka

Milloin työsuhdesaatavia voidaan vielä vaatia?

Julkaistu: 31.12.2011

Ensinnäkin tilanne riippuu siitä, onko työsuhde edelleen voimassa vai onko se päättynyt.

Jos työsuhde on päättynyt, kaikki työsuhdesaatavat vanhenevat kahdessa vuodessa työsuhteen päättymisestä. Vanheneminen katkeaa ainoastaan saattamalla työsuhdesaatavia koskeva kanne vireille käräjäoikeuteen. Kahden vuoden sääntö koskee henkilövahinkoja lukuun ottamatta kaikkia työsuhdesaatavia niiden tyypistä riippumatta.

Jos kyse on jostakin muusta saatavasta, kuten vahingonkorvauslakiin perustuvasta vahingonkorvauksesta, vanhenemisaika määräytyy eri säännösten mukaan.

Työsuhteen jatkuessa saatavien vanhentuminen määräytyy sen mukaan, minkä tyyppisestä saatavasta on kyse.

Vuosilomaetuuksia koskeva kanne on pantava vireille kahden vuoden kuluessa sen kalenterivuoden päättymisestä, jonka aikana vuosiloma olisi ollut annettava tai lomakorvaus maksettava. Työaikalakiin perustuvia ylityö- ym. korvauksia taas on vaadittava kanteella kahden vuoden kuluessa sen kalenterivuoden päättymisestä jolloin oikeus korvaukseen syntyi.

Normaaleja palkkasaatavia voidaan työsuhteen aikana vaatia takautuvasti viideltä vuodelta. Viiden vuoden vanhenemisaika alkaa saatavan eräpäivästä.

Perussääntö on, että mikäli epäilee työsuhdesaatavia olevan maksamatta, kannattaa toimia viipymättä ja kääntyä asiantuntevan tahon puoleen. Jos saatava pääsee vanhentumaan, asiaa on käytännössä mahdotonta korjata jälkeenpäin.

Löydätkö vastauksen kysymykseesi artikkeleistamme?

Artikkelit

Työntekijöiden tasapuolinen kohtelu

Työsopimuslakiin sisältyy työntekijöiden tasapuolisen kohtelun periaate. Työnantajan on kohdeltava työntekijöitä tasapuolisesti, jollei siitä poikkeaminen ole työntekijöiden tehtävät ja asema huomioon ottaen perusteltua. Periaate koskee kaikkia työsuhdetta ja sen ehtoja koskevia työnantajan ratkaisuja. Periaate koskee myös esim. työnantajan antamia etuuksia ja työpaikalla noudatettavia käytäntöjä.

Lue artikkeli

Artikkelit

Irtisanominen sairauden, vamman tai tapaturman takia

Työsopimuslain mukaan työntekijä voidaan irtisanoa hänestä johtuvalla tai hänen henkilöönsä liittyvällä asiallisella ja painavalla irtisanomisperusteella.

Lue artikkeli

Artikkelit

Mikä lasketaan työajaksi?

Työaikalaki, joka uudistui vuoden 2020 alussa, määrittelee mitä lasketaan työntekijän työaikaan kuuluvaksi. Työ—ja virkaehtosopimuksin voidaan laajentaa työajan käsitettä, mutta sitä ei voida supistaa työaikalaista sovitusta.

Lue artikkeli

Puhelinpalvelu

0600 199 33

Oikeudellisten asioiden neuvontapuhelin (1 € + ppm/min)

OpusLexin lakimiehet palvelevat sivua myös puhelimitse! Puhelinneuvontaa numerossa 0600 199 33 (1 € + ppm/min). Sinua lähinnä vapaana oleva OpusLexin lakimies vastaa puheluusi arkipäivisin kello 8:00-16:00 välisenä aikana, aattopäivinä klo 8:00-14:00.