Työ ja virka

Voiko työnantaja puhalluttaa työntekijän?

Julkaistu: 02.01.2012

Laissa ei ole säännöksiä työnantajan oikeudesta puhalluttaa työntekijä. Käytännössä puhallutusoikeus on johdettu työnantajan oikeudesta johtaa ja valvoa työtä sekä työnantajan yleisestä velvoitteesta huolehtia, että työpaikalla on turvallista työskennellä. Koska laissa ei ole nimenomaisia säännöksiä puhalluttamisesta, saattaa käytäntö työpaikoilla olla villiä ja kirjavaa. Useimmiten työntekijöitä puhallutetaan silloin, kun epäillään työntekijän olevan alkoholinvaikutuksen alaisena, mutta myös täysin satunnaisia puhallutuksia tehdään.

Puhalluttamisen ei ole katsottu samalla lailla puuttuvan työntekijän perusoikeuksiin ja rajoittavan niitä, kuin esimerkiksi alkoholinkäytön testaaminen työntekijän verestä tai virtsasta. Se, onko puhalluttaminen mahdollista ilman sitä oikeuttavaa nimenomaista lainsäännöstä, on epäselvää ja oikeustieteellisessä keskustelussakin asiasta ollaan erimielisiä. Osa asiantuntijoista on kielteisellä kannalla ja osa taas pitää puhalluttamista hyväksyttävänä esimerkiksi silloin, kun työturvallisuus on uhattuna.

Epäselvässä oikeudellisessa tilanteessa työnantaja saattaa ottaa riskin puhalluttaessaan työntekijän, sillä siihen oikeuttavaa nimenomaista lain säännöstä ei ole. Mikäli työntekijä kieltäytyy puhaltamasta, ei työnantaja voine kieltäytymisen johdosta asettaa sanktioita työntekijälle. Työkunnon selvittämiseksi työnantaja voi lähettää työntekijän työterveyshuoltoon, missä työntekijän alkoholinkäyttö selvitetään, mikäli terveydenhuollon ammattilaiset katsovat sen tarpeelliseksi.

Työnantaja voidaan tuomita yksityisyyden suojasta annetun lain rikkomisesta sakkoon, jos se tahallaan tai huolimattomuudesta käyttää muita kuin terveydenhuollon ammattihenkilöitä, asianomaisen laboratoriokoulutuksen saaneita henkilöitä sekä terveydenhuollon palveluita alkoholitestin suorittamiseen. Sanamuodon mukaan pykälään voitaisiin rinnastaa myös puhallustestit, mutta käytännössä tilanne lienee toinen.

Löydätkö vastauksen kysymykseesi artikkeleistamme?

Artikkelit

Työntekijöiden tasapuolinen kohtelu

Työsopimuslakiin sisältyy työntekijöiden tasapuolisen kohtelun periaate. Työnantajan on kohdeltava työntekijöitä tasapuolisesti, jollei siitä poikkeaminen ole työntekijöiden tehtävät ja asema huomioon ottaen perusteltua. Periaate koskee kaikkia työsuhdetta ja sen ehtoja koskevia työnantajan ratkaisuja. Periaate koskee myös esim. työnantajan antamia etuuksia ja työpaikalla noudatettavia käytäntöjä.

Lue artikkeli

Artikkelit

Irtisanominen sairauden, vamman tai tapaturman takia

Työsopimuslain mukaan työntekijä voidaan irtisanoa hänestä johtuvalla tai hänen henkilöönsä liittyvällä asiallisella ja painavalla irtisanomisperusteella.

Lue artikkeli

Artikkelit

Mikä lasketaan työajaksi?

Työaikalaki, joka uudistui vuoden 2020 alussa, määrittelee mitä lasketaan työntekijän työaikaan kuuluvaksi. Työ—ja virkaehtosopimuksin voidaan laajentaa työajan käsitettä, mutta sitä ei voida supistaa työaikalaista sovitusta.

Lue artikkeli

Puhelinpalvelu

0600 199 33

Oikeudellisten asioiden neuvontapuhelin (1 € + ppm/min)

OpusLexin lakimiehet palvelevat sivua myös puhelimitse! Puhelinneuvontaa numerossa 0600 199 33 (1 € + ppm/min). Sinua lähinnä vapaana oleva OpusLexin lakimies vastaa puheluusi arkipäivisin kello 8:00-16:00 välisenä aikana, aattopäivinä klo 8:00-14:00.