Työ ja virka

Mitkä ovat työsuhteen tunnusmerkit?

Julkaistu: 31.12.2011

Työsuhteen perustunnusmerkki on se, että työntekijä sitoutuu henkilökohtaisesti tekemään työtä työnantajan lukuun tämän johdon ja valvonnan alaisena palkkaa tai muuta vastiketta vastaan.

Työsuhde perustuu työnantajan ja työntekijän väliseen työsopimukseen, jossa määritellään työsuhteen keskeiset ehdot. Työsopimus voi olla suullinen, kirjallinen tai sähköinen taikka perustua hiljaiseen suostumukseen.

Työsopimuksen osapuolet eivät saa siirtää työsopimuksesta johtuvia oikeuksiaan tai velvollisuuksiaan kolmannelle ilman toisen sopijapuolen suostumusta. Työntekijän tulee tehdä työ henkilökohtaisesti, sillä esimerkiksi avustajan käyttämiseen työntekijä tarvitsee työnantajansa luvan.

Työsuhteeseen kuuluu olennaisena osana vastikkeellisuus. Työtä tehdään siis palkkaa tai muuta vastiketta vastaan. Talkootyö ei siten ole työsuhteessa tehtävää työtä.

Työnantajalla on oikeus johtaa ja valvoa alaistaan eli ns. direktio-oikeus. Työsuhteessa tehty työ on siis epäitsenäistä, tosin käytännössä työntekijällä voi olla oikeus tehdä työtä melko itsenäisestikin.

Löydätkö vastauksen kysymykseesi artikkeleistamme?

Artikkelit

Työntekijöiden tasapuolinen kohtelu

Työsopimuslakiin sisältyy työntekijöiden tasapuolisen kohtelun periaate. Työnantajan on kohdeltava työntekijöitä tasapuolisesti, jollei siitä poikkeaminen ole työntekijöiden tehtävät ja asema huomioon ottaen perusteltua. Periaate koskee kaikkia työsuhdetta ja sen ehtoja koskevia työnantajan ratkaisuja. Periaate koskee myös esim. työnantajan antamia etuuksia ja työpaikalla noudatettavia käytäntöjä.

Lue artikkeli

Artikkelit

Irtisanominen sairauden, vamman tai tapaturman takia

Työsopimuslain mukaan työntekijä voidaan irtisanoa hänestä johtuvalla tai hänen henkilöönsä liittyvällä asiallisella ja painavalla irtisanomisperusteella.

Lue artikkeli

Artikkelit

Mikä lasketaan työajaksi?

Työaikalaki, joka uudistui vuoden 2020 alussa, määrittelee mitä lasketaan työntekijän työaikaan kuuluvaksi. Työ—ja virkaehtosopimuksin voidaan laajentaa työajan käsitettä, mutta sitä ei voida supistaa työaikalaista sovitusta.

Lue artikkeli

Puhelinpalvelu

0600 199 33

Oikeudellisten asioiden neuvontapuhelin (1 € + ppm/min)

OpusLexin lakimiehet palvelevat sivua myös puhelimitse! Puhelinneuvontaa numerossa 0600 199 33 (1 € + ppm/min). Sinua lähinnä vapaana oleva OpusLexin lakimies vastaa puheluusi arkipäivisin kello 8:00-16:00 välisenä aikana, aattopäivinä klo 8:00-14:00.