Työ ja virka

Mikä on työsopimuksen keskeinen sisältö?

Julkaistu: 31.12.2011

Työsopimuksessa työntekijä tai työntekijät yhdessä työkuntana sitoutuvat henkilökohtaisesti tekemään työtä työnantajan lukuun tämän johdon ja valvonnan alaisena palkkaa tai muuta vastiketta vastaan.

Työsopimuksen sisällön suhteen lähtökohtana on sopimusosapuolten sopimusvapaus. Osapuolet siis itse saavat sopia sovellettavista ehdoista. On kuitenkin huomattava, että monista asioista säännellään laissa pakottavasti, joten osapuolet eivät voi sopia niistä mielensä mukaan. Osapuolten on myös noudatettava työehtosopimusten määräyksiä, mikäli alalla on sellainen solmittu.

Keskeisiä asioita työsopimuksessa ovat henkilökysymysten lisäksi muun muassa työtehtävien määrittely, työsuhteen voimassaoloaika, koeaika, työaika tai sen määräytyminen, palkka sekä mahdollisesti sovellettavaksi tuleva työehtosopimus.

Työnantajan on annettava työntekijälle, jonka työsuhde on voimassa toistaiseksi tai yli kuukauden pituisen määräajan, kirjallinen selvitys työnteon keskeisistä ehdoista viimeistään ensimmäisen palkanmaksukauden päättymiseen mennessä, jolleivät ehdot käy ilmi kirjallisesta työsopimuksesta.

Selvityksestä on käytävä ilmi ainakin muun muassa työnantajan ja työntekijän koti- tai liikepaikka, työnteon alkamisajankohta, koeaika ja työntekijän pääasialliset työtehtävät.

Löydätkö vastauksen kysymykseesi artikkeleistamme?

Artikkelit

Työntekijöiden tasapuolinen kohtelu

Työsopimuslakiin sisältyy työntekijöiden tasapuolisen kohtelun periaate. Työnantajan on kohdeltava työntekijöitä tasapuolisesti, jollei siitä poikkeaminen ole työntekijöiden tehtävät ja asema huomioon ottaen perusteltua. Periaate koskee kaikkia työsuhdetta ja sen ehtoja koskevia työnantajan ratkaisuja. Periaate koskee myös esim. työnantajan antamia etuuksia ja työpaikalla noudatettavia käytäntöjä.

Lue artikkeli

Artikkelit

Irtisanominen sairauden, vamman tai tapaturman takia

Työsopimuslain mukaan työntekijä voidaan irtisanoa hänestä johtuvalla tai hänen henkilöönsä liittyvällä asiallisella ja painavalla irtisanomisperusteella.

Lue artikkeli

Artikkelit

Mikä lasketaan työajaksi?

Työaikalaki, joka uudistui vuoden 2020 alussa, määrittelee mitä lasketaan työntekijän työaikaan kuuluvaksi. Työ—ja virkaehtosopimuksin voidaan laajentaa työajan käsitettä, mutta sitä ei voida supistaa työaikalaista sovitusta.

Lue artikkeli

Puhelinpalvelu

0600 199 33

Oikeudellisten asioiden neuvontapuhelin (1 € + ppm/min)

OpusLexin lakimiehet palvelevat sivua myös puhelimitse! Puhelinneuvontaa numerossa 0600 199 33 (1 € + ppm/min). Sinua lähinnä vapaana oleva OpusLexin lakimies vastaa puheluusi arkipäivisin kello 8:00-16:00 välisenä aikana, aattopäivinä klo 8:00-14:00.