Perhe ja perintö

Artikkelit - Perhe ja perintö

Mitä tarkoitetaan perunkirjoituksella ja perukirjalla?

Perunkirjoitus on lakisääteinen toimitus, joka on toimitettava jokaisen Suomessa kuolleen henkilön jälkeen. Tässä toimituksessa laaditaan perukirja, johon merkitään vainajan varat ja velat. Perukirjaan merkitään myös muun muassa kuolinpesän osakkaat, joten se toimii myös osakasluettelona.

Lue artikkeli

Artikkelit - Perhe ja perintö

Millä perusteella maksuja velkojille voidaan peräyttää konkurssipesään?

Velallisen tekemä oikeustoimi peräytyy, jos sillä yksin tai yhdessä muiden toimenpiteiden kanssa on sopimattomasti suosittu velkojaa toisten velkojien kustannuksella, siirretty omaisuutta pois velkojien ulottuvilta tai lisätty velkoja velkojien vahingoksi.

Lue artikkeli

Artikkelit - Perhe ja perintö

Onko perinnöstä mahdollista luopua, vaikka olisi konkurssissa tai ulosoton kohteena?

Jos velallinen perittävän kuoleman jälkeen mutta ennen konkurssin alkamista on luopunut tai viimeistään kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun hän on saanut tiedon perittävän kuolemasta ja oikeudestaan perintöön tai testamenttiin, luopuu oikeudestaan, hänen oikeutensa perintöön tai testamenttiin ei kuulu konkurssipesään.

Lue artikkeli

Artikkelit - Perhe ja perintö

Mitä tarkoitetaan perunkirjoituksen vero-oikeudellisella velvoitteella?

Perunkirjoituksen vero-oikeudellisella velvoitteella tarkoitetaan sitä, että perukirja on toimitettava Verohallinnolle kuukauden kuluttua perunkirjoituksesta.

Lue artikkeli

Artikkelit - Perhe ja perintö

Potilaan suostumus tutkimus- ja hoitotoimenpiteisiin ja potilaan oikeus kieltäytyä hoidosta

Selvitys on annettava niin, että potilas varmasti ymmärtää sen sisällön, välttäen kapulakieltä ja potilaalle tuntematonta termistöä. Mahdollisuuksien mukaan tulee käyttää tulkkia, jos terveydenhuollon ammattihenkilö ei puhu potilaan kieltä tai potilas ei aisti- tai puhevian vuoksi voi tulla muuten ymmärretyksi.

Lue artikkeli

Artikkelit - Perhe ja perintö

Potilaan oikeus päästä hoitoon ja hoitotakuu

Jokaisella Suomessa pysyvästi asuvalla henkilöllä on oikeus ilman syrjintää hänen terveydentilansa edellyttämään terveyden- ja sairaanhoitoon niiden voimavarojen rajoissa, jotka kulloinkin ovat terveydenhuollon käytettävissä.

Lue artikkeli

Artikkelit - Perhe ja perintö

Oikeudenkäyntiasiakirjojen julkisuus

Oikeudenkäyntiasiakirjat ovat oikeudenkäynnin julkisuudesta annetun lain ja oikeudenkäynnin julkisuusperiaatteen vuoksi julkisia, ellei tuomioistuin toisin määrää. Jokaisella on oikeus saada tieto julkisesta oikeudenkäyntiasiakirjasta.

Lue artikkeli

Artikkelit - Perhe ja perintö

Löytötavara – löytöpalkkio

Omistajalla on oikeus saada löytötavara takaisin, jos hän maksaa löytäjälle löytöpalkkion ja korvaa löydön aiheuttamat tarpeelliset ja kohtuulliset kustannukset.

Lue artikkeli

Artikkelit - Perhe ja perintö

Löytötavara

Löytäjän on ilman aiheetonta viivytystä ilmoitettava löydöstä omistajalle tai toimitettava löytötavara poliisille. Löytötavara, joka otetaan talteen julkisen liikenteen kulkuneuvossa, julkisen liikenteen asemalla, liikehuoneistossa, virastossa, toimistossa, työpaikalla, oppilaitoksessa, sairaalassa, teatterissa, urheiluhallissa tai vastaavassa huoneistossa (laitoslöytö), on luovutettava asianomaisen laitoksen henkilökunnalle tai sen löytötavaratoimistolle.

Lue artikkeli

Artikkelit - Perhe ja perintö

Kuolinpesän asunnon myynti verotuksen kannalta

On varsin tavallista, että puolisoiden yhteinen koti ajan kuluessa osoittautuu leskelle liian suureksi ja hän haluaa vaihtaa asunnon pienempään tai muuttaa kokonaan toiselle paikkakunnalle asumaan. Tällaisessa tilanteessa saattaa syntyä yllättäviä veroseuraamuksia, ellei niihin ole varautunut ennakolta.

Lue artikkeli