Perhe ja perintö

Kuulustelu – alle 18v

Julkaistu: 20.12.2012

Lasta on kohdeltava esitutkinnassa hänen ikänsä ja kehitystasonsa edellyttämällä tavalla. Kuulustelun järjestämisen yhteydessä on huomioitava, ettei kuulustelusta aiheudu tarpeettomasti haittaa esim. lapsen koulunkäynnille. Lapsiin kohdistuvat tutkintatoimenpiteet on mahdollisuuksien mukaan annettava tähän tehtävään erityisesti perehtyneiden poliisimiesten suoritettaviksi. Esitutkintaviranomaisen on tarvittaessa neuvoteltava lääkärin tai muun asiantuntijan kanssa siitä, voidaanko lapseen kohdistaa tutkintatoimenpiteitä.

Jos kuulusteltava ei ole täyttänyt viittätoista vuotta, hänen huoltajallaan, edunvalvojallaan tai muulla laillisella edustajallaan on oikeus olla läsnä kuulustelussa. Viisitoista vuotta täyttäneen vajaavaltaisen huoltajalla, edunvalvojalla tai muulla laillisella edustajalla on oikeus olla läsnä kuulustelussa, jos hän saisi käyttää puhevaltaa vajaavaltaisen sijasta tai ohella myös tutkittavaa rikosta koskevassa oikeudenkäynnissä. Tutkija voi kuitenkin kieltää vajaavaltaisen edustajan läsnäolon kuulustelussa, jos tätä epäillään tutkittavana olevasta rikoksesta, esim. vajaavaltaisen edustajaa epäillään kuulusteltavan vajaavaltaisen pahoinpitelystä.

Huoltajan/edustajan läsnäololla kuulustelussa on suuri merkitys. Huoltaja/edustaja on lapsen tukena ja tulee sidotuksi prosessiin sen alusta lähtien. Kuulustelun toimittamisesta on ilmoitettava vajaavaltaisen huoltajalle/edustajalle etukäteen. Näin saadaan varmistettua huoltajan/edustajan mahdollisuus olla läsnä kuulustelussa.

Vajaavaltaisen huoltajalle/edustajalle on aina ilmoitettava kuulustelusta mahdollisemmin pian, vaikka vajaavaltaista olisikin välttämätöntä kuulustella viipymättä, rikoksen selvittämisen liittyvien seikkojen vuoksi. Jos kuulustelu on suoritettu em. perusteella ilman huoltajan läsnäoloa, tulee kuulustelusta ja sen sisällöstä ilmoittaa mahdollisimman pian lapsen huoltajalle/edustajalle. Ilmoitusvelvollisuus voidaan täyttää lähettämällä huoltajalle/edustajalle kopio vajaavaltaisen kirjallisessa muodossa olevasta kuulustelukertomuksesta tai kertomalla asiasta puhelimitse.

Kun lasta kuulustellaan epäiltynä, sosiaalilautakunnalle on varattava tilaisuus lähettää edustajansa kuulusteluun, jollei sitä ole pidettävä ilmeisen tarpeettomana. Esitutkintaviranomaisen on viipymättä toimitettava kuulustelupöytäkirja sosiaalilautakunnalle.

Rikosoikeudellinen vastuu alkaa 15-vuotiaana, mutta alle 15-vuotiaskin on vahingonkorvausvastuussa aiheuttamastaan vahingosta.

Lue myös artikkelikirjastomme artikkeli “Kuulustelu ja kuulusteltavan oikeudet”.

Löydätkö vastauksen kysymykseesi artikkeleistamme?

Artikkelit

Hyvitys yhteistalouden hyväksi annetusta panoksesta.

Avoliitto ei purkautuessaan synnytä samanlaisia varallisuusoikeudellisia vaikutuksia kuin avioliitto. Lähtökohtana on, että avoliiton molemmat osapuolet pitävät oman omaisuutensa. Avoliiton päättyessä ei suoriteta ositusta, eikä kumpikaan osapuoli maksa tasinkoa toiselle. Poikkeuksena tästä on hyvitys yhteistalouden hyväksi annetusta panoksesta.

Lue artikkeli

Artikkelit

Kenellä on oikeus toimia pesänjakajana?

Oikeus määrää hakemuksesta sopivan henkilön pesänjakajaksi. Jos pesän laatuun tai laajuuteen katsoen taikka muusta erityisestä syystä on tarpeen, voidaan määrätä useita pesänjakajia.

Lue artikkeli

Artikkelit

Kuka voi nostaa kanteen isyyden kumoamiseksi ja milloin?

Jo vahvistetun isyyden voi kumota Digi- ja väestötietoviraston päätöksellä tai nostamalla ns. isyyden kumoamiskanteen. Digi- ja väestötietoviraston päätös edellyttää, että kolmas henkilö tunnustaa isyyden tai, että aviopari pyytää lastenvalvojaa selvittämään lapsen isyyden lapsen olleessa alle puolivuotias. Päätös myös edellyttää suostumusta aviomieheltä, äidiltä sekä joissain tilanteessa myös lapselta.

Lue artikkeli

Puhelinpalvelu

0600 199 33

Oikeudellisten asioiden neuvontapuhelin (1 € + ppm/min)

OpusLexin lakimiehet palvelevat sivua myös puhelimitse! Puhelinneuvontaa numerossa 0600 199 33 (1 € + ppm/min). Sinua lähinnä vapaana oleva OpusLexin lakimies vastaa puheluusi arkipäivisin kello 8:00-16:00 välisenä aikana, aattopäivinä klo 8:00-14:00.