2016

Apulaisoikeuskansleri arvosteli TE-keskuksen menettelyä

Julkaistu: 29.08.2016

Kantelija oli oikeuskanslerille 17.4.2016 osoittamassaan kantelukirjoituksessa arvostellut X:n työ- ja elinkeinotoimiston (jäljempänä TE-toimisto) menettelyä työtarjouskirjeen lähettämistä koskevassa asiassa. Kantelija on kertonut 15.4.2016 vastaanottaneensa postitse lähetetyn, 13.4.2016 päivätyn työtarjouksen, jonka mukaan työnantajaan on tullut ottaa yhteyttä viimeistään 17.4.2016. Kantelija on pitänyt vastausaikaa riittämättömänä.

Työ- ja elinkeinoministeriö on antanut ohjeen julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain ja asetuksen soveltamista. Ohjeen mukaan työnhakija saa työtarjouksen 1-luokan iPost -lähetyksenä (entinen eKirje), ja hänen on otettava yhteys työnantajaan tarjouksessa ilmoitettuun määräpäivään mennessä. Työtarjouksiin ei vakuutusoikeuden ratkaisukäytännön mukaan sovelleta hallintolain (434/2003) 59 §:n mukaista seitsemän päivän tiedoksisaantiaikaa. Työtarjouksessa työnhakija velvoitetaan ilmoittamaan TE-toimistoon määräpäivään mennessä yhteydenotostaan työnantajaan. Jos työnhakijan ilmoitusta TE-toimistoon ei ole tullut määräpäivään mennessä, asiakkaalle lähetetään selvityspyyntö ja etuuden maksajalle ilmoitetaan asian selvittämisestä.

Jos työhakija kieltäytyy tarjotusta työstä, ei ota yhteyttä työnantajaan tai muulla tavalla aiheuttaa omalla menettelyllään esimerkiksi työhaastattelussa sen, ettei työsuhdetta synny, työnhakijalta pyydetään selvitystä asiasta ja TE-toimisto ratkaisee, tuleeko työnhakijalle asettaa jokin työttömyysturvalaissa säädetty seuraamus.

Saadun selvityksen mukaan kantelukirjoituksessa tarkoitetusta työtarjouksesta oli ilmoitettu kantelijalle postitse. Työtarjouskirje on päivätty 13.4.2016, ja työpaikkaa on tullut hakea viimeistään 17.4.2016. Kantelijalle ei ollut soitettu tai lähetetty sähköpostiviestiä kiireellisen vastausajan sisältäneeseen työtarjoukseen liittyen, minkä sekä ELY-keskus lausunnossaan että TE-toimisto antamassaan selvityksessä ovat todenneet johtuneen asian käsittelijän erehdyksestä. Kantelija on saadun selvityksen mukaan kuitenkin ehtinyt hakea työtarjouskirjeessä tarkoitettua työtehtävää määräajassa.

ELY-keskus oli lausunnossaan pitänyt postitse lähetettyyn työtarjoukseen vastaamiselle asetettua neljän päivän määräaikaa riittämättömänä. Apulaisoikeuskansleri yhtyi ELY-keskuksen näkemykseen asiassa. ELY-keskus totesi lausunnossaan, että TE-toimiston tulee nyt kysymyksessä olevan kaltaisesta työpaikasta ilmoittaessaan olla yhteydessä työhakijaan henkilökohtaisesti esimerkiksi puhelimitse. Näin varmistetaan työnhakijan tosiasiallinen mahdollisuus hakea työpaikkaa. Asialla on työnhakijoille erityistä merkitystä ottaen huomioon työtarjoukseen vastaamatta jättämisestä mahdollisesti aiheutuvat taloudelliset seuraamukset.

ELY-keskus on antamassaan lausunnossa todennut kiinnittävänsä jatkossa TE-toimiston huomiota työtarjousten määräaikoihin ja arvioivansa asiaan liittyvää mahdollista koulutustarvetta. Myös TE-toimisto on ELY-keskukselle antamassaan selvityksessä ilmoittanut huolehtivansa jatkossa tarkemmin siitä, että työtarjouksiin vastaamiselle varataan riittävästi aikaa.

Apulaisoikeuskansleri saattoi esittämänsä näkemykset työtarjouksiin vastaamiselle varatun määräajan riittävästä pituudesta X:n työ- ja elinkeinotoimiston tietoon. Kantelukirjoitus ei antanut aihetta muihin toimenpiteisiin.

 

Apulaisoikeuskanslerin päätöksen kokonaisuudessaan löydät täältä

Löydätkö vastauksen kysymykseesi artikkeleistamme?

Uutiset

Euroopan komissio ehdottaa verotussääntöjen yhtenäistämistä ja konsernin tuloksen jakamista EU:ssa

Ensin tarkoituksena on sopia yhteisestä yhtiöveropohjasta (Common Corporate Tax Base, CCTB), ja tämän jälkeen yhdistettyä yhtiöveropohjaa (Common Consolidated Corporate Tax Base, CCCTB) koskevista jakosäännöksistä. Yhdistetty yhtiöveropohja tarkoittaa, että eri jäsenvaltioissa toimivien konserniyhtiöiden kokonaistulos jaettaisiin jäsenvaltioiden kesken.

Lue uutinen

Uutiset

KKO hylkäsi anonyymiä todistamista koskevan syyttäjien vaatimuksen

Korkein oikeus on kumonnut Helsingin hovioikeuden päätöksen, jolla hovioikeus oli hyväksynyt neljän todistajan kuulemisen anonyymisti eli heidän henkilöllisyyttään ja yhteystietojaan paljastamatta. Kuulemista koskeva päätös liittyi törkeää huumausainerikosta koskevaan asiaan.

Lue uutinen

Uutiset

Työsopimuslaki muuttuu vuodenvaihteessa

Voimassaolevan työsopimuslain mukaan määräaikaisen työsopimuksen tekemiseen tulee olla perusteltu syy. Työsopimuslakiin lisätään vuodenvaihteessa säännös, joka mahdollistaa määräaikaisen työsopimuksen tekemisen pitkäaikaistyöttömän kanssa ilman perusteltua syytä.

Lue uutinen

Puhelinpalvelu

0600 199 33

Oikeudellisten asioiden neuvontapuhelin (3,10 € + ppm/min)

OpusLexin lakimiehet palvelevat sivua myös puhelimitse! Puhelinneuvontaa numerossa 0600 199 33 (3,1 € + ppm/min). Sinua lähinnä vapaana oleva OpusLexin lakimies vastaa puheluusi arkipäivisin kello 8:00-16:00 välisenä aikana, aattopäivinä klo 8:00-14:00.