Rikos

Yleinen kotietsintä ja sen toimittamisen edellytykset

Julkaistu: 26.01.2022

Rikoksen selvittämisen sekä oikeudenkäynnin ja rangaistuksen täytäntöönpanon turvaamiseksi esitutkintaviranomaisten käytössä on erilaisia pakkokeinoja, joista säädetään pakkokeinolaissa. Esitutkintaviranomaisten käytössä olevista erilaisista pakkokeinoista voidaan mainita paikkaan kohdistuvat etsinnät. Pakkokeinolain mukaisia paikkaan kohdistuvia etsintöjä ovat yleinen kotietsintä, erityinen kotietsintä sekä paikanetsintä. Tässä artikkelissa tarkastelun kohteena on yleinen kotietsintä ja sen toimittamisen edellytykset.

Yleisellä kotietsinnällä tarkoitetaan kotirauhan suojaamassa paikassa toimitettavaa etsintää. Kotirauhan suojaamista paikoista säädetään rikoslaissa. Rikoslain mukaan kotirauhan suojaamia paikkoja ovat asunnot, loma-asunnot ja muut asumiseen tarkoitetut tilat, kuten hotellihuoneet, teltat, asuntovaunut ja asuttavat alukset, sekä asuintalojen porraskäytävät ja asukkaiden yksityisaluetta olevat pihat niihin välittömästi liittyvine rakennuksineen. Ratkaisevaa on se, että paikassa asutaan sillä hetkellä.

Pakkokeinolaissa asetetaan edellytykset yleisen kotietsinnän toimittamiselle. Yleinen kotietsintä saadaan toimittaa rikoksesta epäillyn hallinnassa olevassa paikassa, jos on syytä epäillä, että on tehty rikos, josta säädetty ankarin rangaistus on vähintään kuusi kuukautta vankeutta. Esimerkkejä tällaisista rikoksista, joissa säädetty ankarin rangaistus on vähintään kuusi kuukautta vankeutta, ovat mm. törkeä huumausainerikos, törkeä pahoinpitely ja murha. Tämä lain asettama edellytys rajaa kotietsinnän toimittamisen mahdollisuuksia. Kotietsintää ei voida toimittaa silloin, kun kyseessä ovat seuraamuksiltaan vähäiset rikokset. Lisäksi yleisen kotietsinnän toimittamisen edellytyksenä on, että etsinnässä voidaan olettaa löytyvän tutkittavana olevaan rikokseen liittyvä takavarikoitava esine, omaisuus, asiakirja tai tieto, pakkokeinolain nojalla jäljennettävä asiakirja, vakuustakavarikkoon määrättävä omaisuus tai jokin muu seikka, jolla voi olla merkitystä rikoksen selvittämisessä.

Yleinen kotietsintä on tietyissä tilanteissa mahdollista toimittaa paikassa, joka ei ole rikoksesta epäillyn hallinnassa. Lain mukaan yleinen kotietsintä saadaan toimittaa tällaisessa paikassa edellä mainituin edellytyksin vain, jos rikos on tehty siellä tai epäilty on otettu siellä kiinni. Lisäksi yleinen kotietsintä saadaan toimittaa tällaisessa paikassa jos muuten voidaan erittäin pätevin syin olettaa, että etsinnässä löytyy jokin esine, omaisuus, asiakirja, tieto tai seikka, jolla voi olla merkitystä rikoksen selvittämisessä.

Yleinen kotietsintä saadaan toimittaa myös henkilön löytämiseksi. Lain mukaan yleinen kotietsintä saadaan toimittaa esitutkintaan noudettavan, kiinni otettavan, pidätettävän tai vangittavan, tuomioistuimeen tuotavan tai sinne rikosasian vastaajaksi haastettavan taikka henkilönkatsastukseen toimitettavan löytämiseksi paikassa, joka on etsittävän henkilön hallinnassa. Yleinen kotietsintä saadaan toimittaa muualla kuin etsittävän henkilön hallinnassa olevassa paikassa vain, jos etsittävän henkilön voidaan erittäin pätevin perustein olettaa olevan siellä.

Pakkokeinolain mukaan yleisestä kotietsinnästä päättää pidättämiseen oikeutettu virkamies, joka useimmiten on rikosasian tutkinnanjohtaja. Tietyissä tilanteissa yleinen kotietsintä saadaan toimittaa ilman pidättämiseen oikeutetun virkamiehen päätöstä. Lain mukaan poliisimies saa ilman pidättämiseen oikeutetun virkamiehen päätöstä toimittaa yleisen kotietsinnän henkilön löytämiseksi tai sellaisen esineen takavarikoimiseksi, jota on voitu seurata tai jäljittää rikoksen tekemisestä verekseltään. Lisäksi poliisimies voi ilman pidättämiseen oikeutetun virkamiehen päätöstä toimittaa yleisen kotietsinnän myös silloin, kun etsinnän välitön toimittaminen on asian kiireellisyyden vuoksi välttämätöntä. Lähtökohtaisesti yleisen kotietsinnän suorittamiseen tarvitaan pidättämiseen oikeutetun virkamiehen päätös, mutta tietyissä tilanteissa kotietsintä voidaan toimittaa ilman sitä.

Pakkokeinolaki asettaa lisäksi muita ehtoja yleisen kotietsinnän toimittamiselle. Lain mukaan etsintä on toimitettava niin, että siitä ei aiheudu enempää haittaa tai vahinkoa kuin on välttämätöntä. Etsinnän kohteena oleva tila saadaan tarvittaessa avata voimakeinoja käyttäen, mutta avattu tila on kuitenkin etsinnän päätyttyä suljettava sopivalla tavalla. Yleisen kotietsinnän toimittamisessa täytyy myös ottaa huomioon aikarajoitus: Sitä ei ilman erityistä syytä saa toimittaa kello 22.00–7.00 välisenä aikana.

Löydätkö vastauksen kysymykseesi artikkeleistamme?

Artikkelit

Hätävarjelun liioittelu

Hätävarjelun liioittelu tarkoittaa sitä, että hätävarjelun rajat on puolustustilanteessa ylitetty. Hätävarjelusta ja hätävarjelun liioittelusta säädetään rikoslain 4 luvussa, jossa säädetään yleisesti vastuuvapausperusteista.

Lue artikkeli

Artikkelit

Tehokas katuminen rikosoikeudessa

Rikoslain 5 luvun 2 §:n mukaisesti yrityksestä ei rangaista, jos tekijä on vapaaehtoisesti luopunut rikoksen täyttämisestä tai muuten estänyt tunnusmerkistössä tarkoitetun seurauksen syntymisen. Kyseisessä momentissa säädetään tehokkaasta katumisesta kuin yrityksestä luopumisesta. Tehokas katuminen tulee kysymykseen sellaisissa tilanteissa, joissa rikos on toteutettu kokonaisuudessaan. Tätä ennen kyseessä on yrityksestä luopuminen. Siten tehokkaassa katumisessa kyse on siitä, että tekijä on toteuttanut kaiken, mitä kyseiseltä rikokselta edellytetään, mutta itse seurausta, joka rikoksen tunnusmerkistöstä johtuu, ei ole syntynyt.

Lue artikkeli

Artikkelit

Rikoksen vanhentumisesta

Rikos on laissa rangaistavaksi säädetty teko tai laiminlyönti. Suomessa rikoksista ja niiden vanhentumisesta säädetään rikoslaissa. Rikosoikeudellinen vanhentuminen tarkoittaa sitä, että tehdystä rikoksesta ei laissa erikseen määrätyn ajan kuluttua voida enää määrätä seuraamusta. Käytännössä vanhentumisaikaan vaikuttaa rikoksesta laissa säädetyn enimmäisrangaistuksen pituus.

Lue artikkeli

Puhelinpalvelu

0600 199 33

Oikeudellisten asioiden neuvontapuhelin (3,10 € + ppm/min)

OpusLexin lakimiehet palvelevat sivua myös puhelimitse! Puhelinneuvontaa numerossa 0600 199 33 (3,1 € + ppm/min). Sinua lähinnä vapaana oleva OpusLexin lakimies vastaa puheluusi arkipäivisin kello 8:00-16:00 välisenä aikana, aattopäivinä klo 8:00-14:00.