Perhe ja perintö

Artikkelit - Perhe ja perintö

Mikä on omaisuuden ositus?

Osituksessa puretaan puolisoiden välinen aviovarallisuussuhde ja toteutetaan avio-oikeus. Puolisoiden varallisuudesta tehdään osituslaskelma, jonka perusteella määritellään avio-osat ja määrätään enemmän omistava puoliso maksamaan toiselle puolisolle tasinkoa.

Lue artikkeli

Artikkelit - Perhe ja perintö

Kuka on osituksen osapuolena toisen puolison kuoltua

Toisen puolison kuoleman jälkeisessä osituksessa ovat osapuolina kuolleen puolison leski sekä hänen oikeudenomistajansa eli kuolinpesän osakkaat.

Lue artikkeli

Artikkelit - Perhe ja perintö

Mitä avoliitto tarkoittaa?

Avoliitto on yhteiselon muoto, joka syntyy, kun kaksi toisiinsa kiintynyttä henkilöä muuttaa yhteen. Avopuolisoilla ei ole toisiaan kohtaan mitään lain asettamia erillisiä oikeuksia tai velvollisuuksia.

Lue artikkeli

Artikkelit - Perhe ja perintö

Mitä ositus pitää sisällään?

Kun avioeroa koskeva asia on vireillä tai kun avioliitto on purkautunut, toimitetaan omaisuuden ositus, jos puoliso tai kuolleen puolison perillinen sitä vaatii. Osituksessa puretaan puolisoiden välinen aviovarallisuussuhde.

Lue artikkeli

Artikkelit - Perhe ja perintö

Mitä tapahtuu omaisuudelleni, kun solmin avioliiton?

Avioliitossa puolisoiden kesken vallitsee omaisuuden erillisyyden periaate. Omaisuus, joka puolisolla on hänen mennessään avioliittoon, kuuluu edelleen hänelle itselleen. Sama koskee omaisuutta, jonka puoliso saa avioliiton aikana.

Lue artikkeli

Artikkelit - Perhe ja perintö

Mitä avioliitto on?

Avioliitto on naisen ja miehen välinen, lain nojalla oikeusvaikutuksia saava yhteiselämän muoto. Avioliiton myötä puolisoilla on esimerkiksi oikeus ottaa toistensa sukunimi sekä avio-oikeus toistensa omaisuuteen.

Lue artikkeli

Artikkelit - Perhe ja perintö

Kuinka kirkollinen vihkiminen toimitetaan?

Vihkiminen toimitetaan sukulaisten tai muiden todistajien läsnä ollessa joko kirkollisena vihkimisenä tai siviilivihkimisenä.

Lue artikkeli

Artikkelit - Perhe ja perintö

Jatkuuko avioliitto ikuisesti?

Avioliitto ei ole ikuinen, sillä se purkautuu, kun toinen puoliso kuolee tai hänet julistetaan kuolleeksi. Avioliitto purkautuu myös, mikäli puolisot yhdessä tai toinen yksin hakee avioeroa. Tällöin avioliitto purkautuu, kun avioeroa koskeva tuomioistuimen päätös on lainvoimainen.

Lue artikkeli

Artikkelit - Perhe ja perintö

Mitä kaikkea aviovarallisuusjärjestelmä pitää sisällään?

Aviopuolisoilla on ensinnäkin laaja sopimusvapaus. Avioliitto ei rajoita puolisoiden oikeutta tehdä sopimuksia eikä myöskään oikeutta esiintyä oikeudessa kantajana tai vastaajana. Sopimusvapaudesta on kuitenkin joitakin poikkeuksia.

Lue artikkeli

Artikkelit - Perhe ja perintö

Mitä avioliittoon vihkiminen tarkoittaa?

Avioliittoon vihkiminen on määrämuotoinen juridinen tapahtuma. Avioliittoon vihkijällä tulee olla kelpoisuus vihkimiseen, ja vihkimisen on täytettävä tietyt muodot ollakseen pätevä.

Lue artikkeli