Kauppa ja sopimus

Myyjän viivästymisen seuraamukset kuluttajakaupassa

Julkaistu: 17.12.2012

Asianajaja Ilkka Syrjänen, As:tsto Lehtinen, Sinivaara & Syrjänen Oy, Tampere, ilkka.syrjanen@lss-oy.com

Myyjä on kaupassa syyllistynyt viivästymiseen, kun myytyä tavaraa ei luovuteta ostajalle ollenkaan tai tavaran luovutus tapahtuu liian myöhään, eikä viivästyminen ole voinut johtua ostajasta tai ostajan puolelta tulevasta seikasta. Silloin kun myyjän katsotaan syyllistyneen viivästymiseen erilaiset seuraamusvaihtoehdot ovat ostajan oikeus pidättyä kauppahinnan maksusta, ostajan oikeus vaatia sopimuksen täyttämistä, kaupan purkaminen sekä myyjän asettaminen vahingonkorvausvastuuseen. Myyjän viivästymisen seuraamuksista säädetään Kuluttajansuojalaissa.

Ostajan oikeus pidättyä maksusta

Kuluttajalla on oikeus pidättäytyä kauppahinnan maksusta myyjän viivästymisen johdosta. Kuluttaja ei kuitenkaan saa kieltäytyä maksamasta määrää, joka ilmeisesti ylittää ne myyjän viivästymisestä johtuvat vaatimukset, joita kuluttajalla on myyjää vastaan. Sopivan pidätettävän kauppahinnan arvioinnissa otetaan huomioon viivästymisestä kuluttajalle syntynyt taloudellinen merkitys ja millaisia vaatimuksia ostaja olisi oikeutettu esittämään myyjälle viivästymisen johdosta. Näin ollen, jos tavaraa ei ole luovutettu ostajalle lainkaan, voi ostaja pidättäytyä koko kauppahinnan maksusta siihen saakka, kun tavara vihdoin ostajalle luovutetaan. Jos kyseessä on luovutuksen myöhästyminen, on arvioitava viivästymisen taloudellista merkitystä ostajalle sekä sitä, kuinka vakavia vaatimuksia ostaja voi myyjälle esittää. (Esim. perusteltu kaupan purkuvaatimus kasvattaa myös pidätettävän kauppahinnan suuruutta.) Jos taas tavarasta on luovutettu vai osa, on kuluttajan arvioinnissaan niin ikään pohdittava puuttuvan osan merkitystä koko kaupan suhteen.

Ostajan oikeus vaatia sopimuksen täyttämistä

Myyjällä on Kuluttajansuojalain nojalla velvollisuus sopimuksen täyttämiseen ts. myydyn tavaran luovutukseen, ja tästä säännöstä on johdettavissa kuluttajan pääsääntöinen oikeus vaatia myyjää täyttämään tehdyn kauppasopimuksen sisällön.

Poikkeuksen ostajan oikeuteen vaatia sopimuksen täyttämistä muodostaa tilanne, jossa sopimuksen täyttämistoimille on olemassa este, jota myyjä ei voi selättää tai sopimuksen täyttäminen edellyttäisi myyjältä kohtuuttomia uhrauksia verrattuna sopimuksen merkitykseen ostajalle. Myyjän viivästymistä arvioitiin objektiivisesti, eikä siis ollut väliä onko myyjä itse syyllinen viivästymisen tapahtumiseen. Silti myyjän velvollisuuden sopimuksen täyttämiseen voi estää jokin este kuten esimerkiksi se, että myyjän koko varasto on tuhoutunut vesivahingon seurauksena. Myyjä on kuitenkin velvollinen hyödyntämään muita mahdollisia menettelytapoja sopimuksen täyttämiseksi – vaikkapa hankkimaan myydyn tavaran omien varastojen ulkopuolelta. Esteeksi ei riitä se että suorituksen tekeminen osoittautuu odotettua hankalammaksi tai kalliimmaksi. Jos ylitsepääsemätön este tai suorituksen myyjälle aiheuttamat kohtuuttomat uhraukset päättyvät kohtuullisen ajan kuluessa, on ostajalla oikeus vaatia myyjää täyttämään sopimuksen.

Säilyttääkseen oikeutensa vaatia sopimuksen täyttämistä on kuluttajan esitettävä sopimuksen täyttämistä koskeva vaatimus myyjälle kohtuullisessa ajassa. Muutoin ostaja menettää kyseisen oikeutensa.

Kaupan purkaminen

Ostajan oikeuden kaupan purkuun edellytyksenä on että myyjän viivästyminen on ollut olennainen. Ostajan on myös mainittava myyjälle, että tavaran oikea-aikaisella luovutuksella on ostajalle erityisen suuri merkitys, sillä myyjällä on oltava tietoisuus viivästymisen olennaisesta merkityksestä ostajalle, jotta kaupan purkaminen voi tulla kyseeseen. Olennaisuuden arvioinnissa otetaan huomioon olosuhteet – esim. häihin tilatun morsiuspuvun pienikin myöhästyminen riittänee kaupan purkuperusteeksi.

Kuluttaja voi halutessaan myöntää myyjälle ns. lisäajan suorituksen tekemiseen. Lisäajan on oltava kohtuullinen eikä liian lyhytkestoinen. Mikäli myyjä ei tee suoritusta annetun lisäajan kuluessa, on ostajalla oikeus kaupan purkuun. Ostajalla on joka tapauksessa oikeus kaupan purkuun, mikäli myyjä ei täytä velvollisuuksiaan kohtuullisessa ajasta siitä, kun ostaja on vaatinut sopimuksen täyttämistä.

Mikäli myyjä ei voi myytyä, erikoisvalmisteista tavaraa käyttää ilman sovitun kaupan täyttymistä hyväkseen ilman huomattavaa tappiota, voi ostaja purkaa kaupan vain jos kaupan tarkoitus jäi viivästymisen seurauksena ostajan osalta olennaisesti saavuttamatta. Esimerkkinä mainitunlaisesta erikoisvalmisteisesta tavarasta mainittakoon ostajasta tehty muotokuvamaalaus. Kuluttajan on ilmoitettava myyjälle purkuvaatimuksistaan kohtuullisessa ajassa tavaran luovutuksesta, tai uutoin ostaja menettää purkuoikeutensa. Kohtuullisena aikana pidetään melko lyhyttä aikaa, käytännössä usein enintään paria päivää.

Ostajan oikeus vahingon korvaukseen

Ostajan vahingonkorvausoikeus koske kaikkia myyjän viivästymisestä suoraan johtuneita ns. välittömiä vahinkoja. (esim. viivästymisen vuoksi epäonnistuneen noutokaupan vuoksi ostajalle noutoyrityksestä syntyneet matkakulut) Myyjä voi välttyä vahingonkorvauksista vain, jos hän voi osoittaa viivästymisen johtuneen ns. ylivoimaisesta suoritusesteestä, jota myyjän ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon kauppahetkenä ja jota myyjä ei olisi voinut välttää tai voittaa. Esimerkkinä mainittakoon luonnontapahtumat ja viranomaisten toimenpiteet. Viivästymisestä johtuneista välillisistä vahingoista myyjä vastaa vain, jos nämä ovat johtuneet myyjän puolen huolimattomuudesta. Välillisinä vahinkoina Kuluttajansuojalaissa mainitaan viivästymisestä tai siitä johtuneista toimenpiteistä seurannut tulonmenetys, muuhun sopimukseen perustuvan vahingon syntyminen viivästyksen seuraamuksena ja tavaran käyttöhyödyn olennainen menetys josta seuraa ei-taloudellinen, mutta olennainen haitta. Jos välillinen vahinko on aiheutunut välittömän vahingon rajoittamisesta on kyseessä poikkeuksellisesti välitön vahinko.

Kuluttajan kanssa samassa taloudessa asuvalla henkilöllä on kuluttajan itsensä kanssa yhtäläinen oikeus vahingonkorvauksiin myyjältä. Ostajan on vaadittava vahingonkorvausta myyjältä kohtuullisessa ajassa tavaran luovutuksesta, mikäli hän ei ole tehnyt purkuilmoitusta. Muutoin ostaja menettää vahingonkorvausoikeutensa.

Löydätkö vastauksen kysymykseesi artikkeleistamme?

Artikkelit

Vuokranantajan oikeus purkaa vuokrasopimus

Toistaiseksi voimassa oleva vuokrasopimus päättyy tavallisesti irtisanomiseen. On kuitenkin tiettyjä erikoistilanteita, joissa vuokrasopimus voidaan purkaa välittömästi. Tässä artikkelissa keskitytään niihin tilanteisiin, joissa vuokranantaja voi purkaa vuokrasopimuksen asuinhuoneistoa vuokratessa. Vuokranantajan purkuperusteet on lueteltu tyhjentävästi laissa ja ylimääräisistä purkuperusteista ei voi sopia.

Lue artikkeli

Artikkelit

Perusteettoman edun palautus

Henkilön saadessa perusteetonta etua toisen kustannuksella, tämä etu voidaan vaatia takaisin perusteettoman edun palautuksena. Perusteettoman edun palautus ei tarkoita samaa kuin vahingonkorvaus.

Lue artikkeli

Artikkelit

Pakko, petollinen viettely ja kiskonta

Sopimusten sitovuus on yksi oikeusjärjestelmämme lähtökohdista. Tiettyjen olosuhteiden vallitessa tehty oikeustoimi voidaan kuitenkin todeta pätemättömäksi. Oikeustoimilaissa säädetään yleisistä pätemättömyysperusteista, jotka koskevat kaikkia varallisuusoikeudellisia oikeustoimia. Tässä käsittelemme pakkoa, petollista viettelyä ja kiskontaa oikeustoimen pätemättömyysperusteena.

Lue artikkeli

Puhelinpalvelu

0600 199 33

Oikeudellisten asioiden neuvontapuhelin (1 € + ppm/min)

OpusLexin lakimiehet palvelevat sivua myös puhelimitse! Puhelinneuvontaa numerossa 0600 199 33 (1 € + ppm/min). Sinua lähinnä vapaana oleva OpusLexin lakimies vastaa puheluusi arkipäivisin kello 8:00-16:00 välisenä aikana, aattopäivinä klo 8:00-14:00.