Kauppa ja sopimus

Myyjän tiedonantovelvollisuus kiinteistön kaupassa

Julkaistu: 01.08.2012

Ostajan päätös kiinteistön ostamisesta perustuu luonnollisesti suurelta osin myyjältä saatuihin tietoihin. Myyjän tulee kertoa ostajalle kaikki ne tiedot, joilla voi olla vaikutusta kauppaan, esim. tiedot kiinteistön fyysisistä ominaisuuksista; pinta-alasta, rakennusten kunnosta ja rakennustavoista. Myyjän tulee tietää mitä myy. Hänen on esitettävä ostajalle kohteen rakennusluvat, -piirustukset, rakennus-tarkastusasiakirjat, mahdolliset raportit kuntotarkastuksesta sekä kaikki tiedot kiinteistön vaurioista, suoritetuista korjauksista ja muista kiinteistön käyttöön ja arvoon vaikuttavista tekijöistä (alueen kaavoitustilanne, viranomaispäätökset, naapurikiinteistöjen käyttö, kiinteistöön kohdistuvat panttioikeudet, vuokraoikeudet, rasitteet tai muut kolmannen oikeudet yms.).

Myyjän antamien tietojen on oltava oikeita. Myyjän on myös oikaistava havaitsemansa ostajan virheellinen käsitys kiinteistön ominaisuudesta tai muusta seikasta, joka vaikuttaa kiinteistön soveltumiseen aiottuun käyttöön (MK 2:17.1/4 §). Myyjän tiedonantovelvollisuus on ehdoton. Myyjä ei voi pätevästi rajoittaa vastuutaan esim. kauppakirjaan sisältyvällä yleisellä vastuunrajoitusehdolla, kuten lausekkeella: “Myydään sellaisena kuin se kaupantekohetkellä on”.

Myyjä ei vapaudu vastuusta ostajan selonottovelvollisuuden perusteella, mikäli hän on menetellyt kunnianvastaisesti ja arvottomasti tai törkeän huolimattomasti. Myyjän menettely on kunnianvastaista ja arvotonta, jos hän on antanut tahallaan virheellistä tietoa ostajalle tai salannut kaupankohdetta koskevia tietoja, esim. kaupankohteen (peitellyt) kosteusvauriot. Välttyäkseen mahdollisilta myöhemmiltä sopimusriidoilta, myyjän kannattaa huolehtia siitä, että kaikki kohteen viat ja puutteet kirjataan kauppakirjaan.

Maakaaren 2 luvun 17–34 §:n mukaisista ostajan oikeuksia voidaan rajoittaa sopimuksella (MK 2:9 §). Näin ollen, virheistä, jotka myyjä sulkee vastuunsa ulkopuolelle samoin kuin virheen seuraamuksista voidaan sopia yksilöimällä ne riittävän tarkasti. Tällöin myös mahdollisten tulevien riitojen osalta on varmaa näyttöä siitä, mitä on sovittu.

Jos kauppakirjan laatiminen ja mahdollinen vastuun jakaantuminen esimerkiksi vanhan talon myymisen/ostamisen osalta aiheuttaa ongelmia, kannattaa kääntyä asiantuntijan puoleen. Kustannukset, jotka syntyvät asiantuntijan käyttämisestä muodostuvat usein pienemmiksi kuin kiinteistökauppariidoista syntyvät kustannukset. Asiantuntijan käyttö synnyttää luottamusta ja varmuutta itse kaupanteossa ja osapuolten ei tarvitse vaivata itseään usein vaikeasti avautuvalla lakitekstillä.

Löydätkö vastauksen kysymykseesi artikkeleistamme?

Artikkelit

Perusteettoman edun palautus

Henkilön saadessa perusteetonta etua toisen kustannuksella, tämä etu voidaan vaatia takaisin perusteettoman edun palautuksena. Perusteettoman edun palautus ei tarkoita samaa kuin vahingonkorvaus.

Lue artikkeli

Artikkelit

Pakko, petollinen viettely ja kiskonta

Sopimusten sitovuus on yksi oikeusjärjestelmämme lähtökohdista. Tiettyjen olosuhteiden vallitessa tehty oikeustoimi voidaan kuitenkin todeta pätemättömäksi. Oikeustoimilaissa säädetään yleisistä pätemättömyysperusteista, jotka koskevat kaikkia varallisuusoikeudellisia oikeustoimia. Tässä käsittelemme pakkoa, petollista viettelyä ja kiskontaa oikeustoimen pätemättömyysperusteena.

Lue artikkeli

Artikkelit

Velan vanhentuminen

Velan vanhentumisella tarkoitetaan velan raukeamista ajan kulumisen ja osapuolten passiivisuuden takia. Vanhentumista säätelee laki velan vanhentumisesta. Laki antaa yleiset säännökset velan vanhentumisesta, joista ei voida poiketa velallisen vahingoksi.

Lue artikkeli

Puhelinpalvelu

0600 199 33

Oikeudellisten asioiden neuvontapuhelin (1 € + ppm/min)

OpusLexin lakimiehet palvelevat sivua myös puhelimitse! Puhelinneuvontaa numerossa 0600 199 33 (1 € + ppm/min). Sinua lähinnä vapaana oleva OpusLexin lakimies vastaa puheluusi arkipäivisin kello 8:00-16:00 välisenä aikana, aattopäivinä klo 8:00-14:00.