Kauppa ja sopimus

Kuluttajansuoja kaupassa

Julkaistu: 17.12.2012

Kimmo Kariola, Helsinki, As:tsto Teperi & Co Oy kimmo.kariola@teperi-law.fi

Mitä teen, jos ostamani auto, kone, laite tai muu ei vastaa sitä, mitä olemme mielestäni sopineet?

Ensinnäkin, reklamoi (ilmoita myyjälle tai tavaran toimittajalle todistettavasti esim. kirjatulla kirjeellä) välittömästi virheestä! Ostaja ei saa yleensä vedota tavaran virheeseen, ellei hän ilmoita virheestä myyjälle kohtuullisessa ajassa siitä, kun hän on havainnut virheen tai hänen olisi pitänyt se havaita. Voit tosin vedota aina jopa ajastakin riippumatta tavaran virheeseen, jos myyjä on menetellyt törkeän huolimattomasti tai kunnianvastaisesti ja arvottomasti. Älä koskaan tyydy pelkästään puhelinsoittoihin tai suullisiin huomautuksiin. On hyvä, että sinulle jää kirjattu kirje todisteeksi siitä, että olet huomauttanut kaupan kohteen virheestä tai siitä, ettei tavara ei vastannutkaan sitä, mitä on sovittu. Jäljempänä on kerrottu yleisistä kauppaan liittyvistä periaatteista, jotka eivät sinällään sovellu kiinteän omaisuuden kauppaan tai kansainväliseen kauppaan. Niiden osalta on olemassa erityissäännökset. Mitä tässä on kerrottu, koskee siis kaikkea irtaimen omaisuuden kauppaa. Jos ostat esim. auton, television, koneen tai minkä tahansa laitteen, jäljempänä kerrotut periaatteet liittyvät laillisiin oikeuksiisi. Kun kysymyksessä on kulutushyödykkeiden tarjonnasta, myynnistä ja tai muusta markkinoinnista elinkeinonharjoittajilta kuluttajille sovelletaan jäljempänä mainittujen periaatteiden asemasta myös kuluttajansuojalakia.

Milloin ostamassasi tavarassa on olemassa virhe?

Ostamasi tavaran on aina laadultaan, lajiltaan, määrältään, muilta ominaisuuksiltaan ja pakkaukseltaan vastattava sitä, mitä kaupan yhteydessä on sovittu tai voidaan katsoa edellytetyn esimerkiksi markkinoinnin tai näytteiden perusteella. Sen on myös vastattava ominaisuuksiltaan sitä, mihin myyjä on viitannut esittämällä esitettä esimerkiksi esitteestä tai esittelemällä sinulle näytteen tai mallin. Jos esim. autokaupassa autoa on esitelty esitteestä ja kerrottu, että siinä on varustuksena air bag, ja auto toimitetaan ilman sitä, on autossa ”tavarana” selkeä virhe. Voidaan siis lyhyesti vain todeta, että jos tavara poikkeaa siitä, mitä edellä on kerrottu, siinä on olemassa aina virhe.

Tavarat, erityisesti käytetyt tavarat myydään usein ”sellaisena kuin se on” – ehdoin. Entä jos kaupan kohteessa on siinäkin tapauksessa virhe?

Jos tavara, esimerkiksi auto, perämoottori tai mikä tahansa on myyty ”sellaisena kuin se on” tai samankaltaista yleistä varaumaa käyttäen, siinä katsotaan kuitenkin olevan virhe, jos se ei vastaa niitä tietoja, jotka myyjä on ennen kaupantekoa antanut tavaran ominaisuuksista tai käytöstä ja joiden voidaan olettaa vaikuttaneen kauppaan tai myyjä on ennen kaupantekoa laiminlyönyt antaa ostajalle tiedon sellaisesta tavaran ominaisuuksia tai käyttöä koskevasta olennaisesta seikasta, josta hänen täytyy olettaa tienneen ja josta ostaja perustellusti saattoi olettaa saavansa tiedon, ja laiminlyönnin voidaan olettaa vaikuttaneen kauppaan. Vaikka tavara on myyty edellä mainituin ehdoin, siinä on olemassa myös virhe, jos se on olennaisesti huonommassa kunnossa kuin ostajalla sen hinta ja muut olosuhteet huomioon ottaen on ollut perusteltua aihetta edellyttää.

Entä jos olet ostanut tavaran huutokaupasta?

Kun käytetty tavara on myyty huutokaupalla, se katsotaan myydyksi ”sellaisena kuin se on” – ehdoilla, vaikka siitä ei olisikaan erityisesti mainittu. On kuitenkin muistettava, että silti kaupan kohde ei saa olla olennaisesti huonommassa kunnossa kuin ostajalla sen hinta ja muut olosuhteet huomioon ottaen on ollut perusteltua aihetta edellyttää. Hintavertailu laadun osalta suoritetaan aloitushinnan suhteen.

Älä laiminlyö koskaan tavaran tarkastusta ennen kauppaa!

On tärkeää muistaa, että ostaja ei saa virheenä vedota sellaiseen seikkaan, josta hänen täytyy olettaa tienneen kauppaa tehtäessä. Kun tavara on luovutettu, ostajan on tarkastettava se hyvän tavan mukaisesti niin pian kuin olosuhteet sen sallivat. Jos olet ennen kaupantekoa tarkastanut tavaran tai ilman hyväksyttävää syytä laiminlyönyt noudattaa myyjän kehotusta tarkastaa se, et saa virheenä vedota sellaiseen seikkaan, joka sinun olisi pitänyt tarkastuksessa havaita, ellei myyjä ole menetellyt kunnianvastaisesti ja arvottomasti. Periaatetta sovelletaan myös tilanteisiin, kun ostajalla on ennen kaupantekoa ollut tilaisuus tarkastaa tavaraa koskeva näyte ja virhe koskee ominaisuutta, joka olisi ilmennyt näytteestä. Kaupan kohteena olleen tavaran virheellisyyttä on arvioitava sen perusteella, millainen se on ominaisuuksiltaan ollut sen siirtyessä ostajalle. Myyjä vastaa virheestä, joka tavarassa on ollut tänä ajankohtana, vaikka virhe ilmenisi vasta myöhemmin. Samaa periaatetta luonnollisesti sovelletaan, jos myyjä on antamalla takuun tai vastaavanlaisen muun sitoumuksen ottanut vastatakseen tavaran käyttökelpoisuudesta tai muista ominaisuuksista määrätyn ajan esimerkiksi takuuajan ja huononeminen koskee sitoumuksen ja takuun piiriin kuuluvaa ominaisuutta.

Mitkä ovat oikeutesi virheen johdosta?

Jos ostamassasi tuotteessa tai tavarassa on virhe eikä se johdu sinusta seikasta, ostaja saa tämän on sinulla pääsääntöisesti oikeus vaatia virheen korjaamista, kokonaan uutta toimitusta tai hinnanalennusta. Voit joskus jopa purkaa kaupan sekä lisäksi vaatia vahingonkorvausta. Ostajalla on joskus oikeus vaatia myös uutta toimitusta, jos sopimusrikkomuksella on hänelle olennainen merkitys ja myyjänkin piti käsittää tämä. Purun osalta on kuitenkin olemassa lukuisia poikkeussäännöksiä.

Ostaja ei saa vaatia virheen korjaamista tai uutta toimitusta, ellei hän ilmoita vaatimuksestaan myyjälle samalla kun hän reklamoi tai kohtuullisessa ajassa sen jälkeen. Ostajan laiminlyönnillä ei kuitenkaan ole tällaista vaikutusta, jos myyjä on menetellyt törkeän huolimattomasti tai kunnianvastaisesti ja arvottomasti. Vaikka ostaja ei vaatisikaan virheen korjaamista tai kokonaan uutta toimitusta, myyjä saa omalla kustannuksellaan korjata virheen tai uusia toimituksen, jos se on mahdollista aiheuttamatta ostajalle olennaista haittaa ja ilman vaaraa siitä, ettei ostaja saa myyjältä korvausta hänelle aiheutuvista kustannuksista. Yleensä myyjälle on syytä aina antaa mahdollisuus korjata virheensä. Ostajalla ei kuitenkaan ole oikeutta hinnanalennukseen, kun tavara on ostettu käytettynä huutokaupasta. Ostajalla on oikeus korvaukseen vahingosta, jonka hän kärsii tavaran virheen vuoksi, jollei myyjä osoita, että virheettömän tavaran luovuttamiselle on.

Löydätkö vastauksen kysymykseesi artikkeleistamme?

Artikkelit

Vuokranantajan oikeus purkaa vuokrasopimus

Toistaiseksi voimassa oleva vuokrasopimus päättyy tavallisesti irtisanomiseen. On kuitenkin tiettyjä erikoistilanteita, joissa vuokrasopimus voidaan purkaa välittömästi. Tässä artikkelissa keskitytään niihin tilanteisiin, joissa vuokranantaja voi purkaa vuokrasopimuksen asuinhuoneistoa vuokratessa. Vuokranantajan purkuperusteet on lueteltu tyhjentävästi laissa ja ylimääräisistä purkuperusteista ei voi sopia.

Lue artikkeli

Artikkelit

Perusteettoman edun palautus

Henkilön saadessa perusteetonta etua toisen kustannuksella, tämä etu voidaan vaatia takaisin perusteettoman edun palautuksena. Perusteettoman edun palautus ei tarkoita samaa kuin vahingonkorvaus.

Lue artikkeli

Artikkelit

Pakko, petollinen viettely ja kiskonta

Sopimusten sitovuus on yksi oikeusjärjestelmämme lähtökohdista. Tiettyjen olosuhteiden vallitessa tehty oikeustoimi voidaan kuitenkin todeta pätemättömäksi. Oikeustoimilaissa säädetään yleisistä pätemättömyysperusteista, jotka koskevat kaikkia varallisuusoikeudellisia oikeustoimia. Tässä käsittelemme pakkoa, petollista viettelyä ja kiskontaa oikeustoimen pätemättömyysperusteena.

Lue artikkeli

Puhelinpalvelu

0600 199 33

Oikeudellisten asioiden neuvontapuhelin (1 € + ppm/min)

OpusLexin lakimiehet palvelevat sivua myös puhelimitse! Puhelinneuvontaa numerossa 0600 199 33 (1 € + ppm/min). Sinua lähinnä vapaana oleva OpusLexin lakimies vastaa puheluusi arkipäivisin kello 8:00-16:00 välisenä aikana, aattopäivinä klo 8:00-14:00.