Yritystoiminta

Sulautumissuunnitelman sisällöstä

Julkaistu: 31.10.2022

Asianajaja Syrjänen on aiemmin sivustollamme käsitellyt osakeyhtiön sulautumista eli fuusiota. Sulautumissuunnitelman laatiminen ja hyväksyminen kuuluu fuusioon. Sulautumissuunnitelmasta säädetään osakeyhtiölain 16 luvun 3 §:ssä. Pykälässä säädetään siitä, kenen on laadittava sulautumissuunnitelma ja mitä sulautumissuunnitelman tulee pitää sisällään.

Lain säännös sisältää sulautumissuunnitelmaan pakollisesti otettavista ehdoista. Suunnitelmaan voidaan kuitenkin ottaa muita ehtoja. Tällaisia muita ehtoja koskee sopimusvapaus. Ehtoja laatiessa tulee kuitenkin huomioida sopimusoikeuden yleiset periaatteet, koska ehdot tulevat arvioiduksi myös oikeustoimilain nojalla. Tällöin ehto voidaan katsoa pätemättömäksi muun ohessa sen kohtuuttomuuden vuoksi. On kuitenkin huomioitava, että tällaisten riitojen mahdollisuus ei liene kovin korkea, kun otetaan huomioon, että yhtiöiden tilanteet selvitetään fuusiossa kohtuullisen hyvin.

Sulautumissuunnitelmaan on siis otettava osakeyhtiölain 16 luvun 3 §:ssä säädetyt pakolliset ehdot. Ensiksi osakeyhtiölain mukaan sulautumissuunnitelmaan on otettava yhtiöiden ja mahdollisen muun sulautumisvastikkeen antajan yksilöintitiedot. Toiseksi on selvitettävä sulautumisen syyt. Absorptiosulautumisessa on otettava huomioon mahdolliset muutokset yhtiöjärjestykseen sekä sulautumisvastikkeena annettavien osakkeiden lukumäärät ja lajit sekä annetaanko uusia osakkeita vai jo hallussa olevia. Kombinaatiosulautumisessa tulee laatia ehdotus perustettavan yhtiön yhtiöjärjestyksestä ja siitä, miten uuden yhtiön toimielinten jäsenet valitaan sekä ehdotus uuden yhtiön osakkeiden lukumäärästä osakelajeittain. Lisäksi sulautumissuunnitelmaan on sisällytettävä ehdotus mahdollisesta muusta sulautumisvastikkeesta ja sen jakautumisesta. Myös sulautuvan yhtiön osalta selvitys tai ehdotus optio-oikeuden ja muun osakkeisiin oikeuttavan erityisen oikeuden haltijan oikeuksista fuusiossa sekä absorptiosulautumisessa vastaanottavan yhtiön mahdollisesta osakepääoman korotuksesta ja kombinaatiosulautumisessa ehdotus vastaanottavan yhtiön osakepääomasta. Sulautumissuunnitelmaan on myös otettava selvitys veloista ja velvollisuuksista sekä niiden vaikutuksista ja sovellettavista kirjanpidollisista menettelyistä. Tämän lisäksi on annettava ehdotus sulautumiseen osallistuvien yhtiöiden oikeudesta päättää liiketoimintaan kuuluvista järjestelyistä erityistapauksissa. Selvitys on annettava myös pääomalainoista, joiden velkojat voivat vastustaa sulautumista. Selvitystä tulee antaa myös omistettujen osakkeiden lukumääristä sekä yrityskiinnityksistä ja erityisistä eduista ja oikeuksista, joita suodaan sulautumiseen osallistujille. Viimeiseksi on annettava ehdotus rekisteröintiajankodasta sekä ehdotus muista mahdollisista sulautumisen ehdoista. Tytäryhtiösulautumista on hieman kevennetty, eikä kaikkia kyseisiä tietoja tarvitsekaan antaa.

Kuten edellä esitetystä selviää, sulautumissuunnitelma on kattava asiakirja. Sen laatimisessa yleensä käytetään juristin apua.

Löydätkö vastauksen kysymykseesi artikkeleistamme?

Artikkelit

Liiketoimintasiirto EVL:n mukaisesti

Laissa elinkeinotulon verottamisessa (EVL, 360/1968) säädetään liiketoiminnan siirrosta. Lainkohdan mukaan liiketoimintasiirrolla tarkoitetaan järjestelyä, jossa osakeyhtiö (siirtävä yhtiö) luovuttaa joko kaikki taikka yhteen tai useampaan liiketoimintakokonaisuuteensa kohdistuvat varat, siirtyviin varoihin kohdistuvat velat ja siirtyvään toimintaan kohdistuvat varaukset siirtyvää toimintaa jatkavalle osakeyhtiölle (vastaanottava yhtiö) saaden vastikkeeksi vastaanottavan yhtiön liikkeeseen laskemia uusia osakkeita tai sen hallussa olevia omia osakkeita. Liiketoimintasiirto on siis vero-oikeudellinen käsite.

Lue artikkeli

Artikkelit

Digipalvelusäädös

Digipalvelusäädös tuli voimaan 16.11.2022. Digipalvelusäädös sisältää säännöksiä, joilla on vaikutuksia verkkoalustoja tarjoavien palveluntarjoajien toimintaan. Yhtenä merkittävänä uudistuksena asetus tuo velvollisuuden palveluntarjoajille tarjota mekanismeja, joiden avulla käyttäjät voivat ilmoittaa laittomasta sisällöstä. Tämän myötä palveluntarjoajien tulee myös tarjota käyttäjille, joiden sisältöä mahdollisesti poistetaan, mahdollisuus esittää näkemyksensä asiasta. Lue oheisesta artikkelista lisää aiheesta.

Lue artikkeli

Artikkelit

Yrityskiinnitys

Yrityskiinnityksestä säädetään yrityskiinnityslaissa (634/1984). Yrityskiinnityslain 1 §:n mukaan elinkeinonharjoittajan omistama elinkeinotoimintaan kuuluva irtain omaisuus voidaan kiinnittää ja sen hallintaa luovuttamatta pantata saamisen vakuudeksi. Koska yrityskiinnityksen julkivarmistus on järjestetty rekisterimerkinnällä, voi yritys jatkaa elinkeinon harjoittamista lähes tavanomaiseen tapaan. Tämä eroaa muun muassa tavallisen irtaimen esineen panttauksesta, kun irtaimen esineen panttauksessa tavanomaisesti julkivarmistus tapahtuu traditiolla eli hallinnan luovutuksella.

Lue artikkeli

Puhelinpalvelu

0600 199 33

Oikeudellisten asioiden neuvontapuhelin (1 € + ppm/min)

OpusLexin lakimiehet palvelevat sivua myös puhelimitse! Puhelinneuvontaa numerossa 0600 199 33 (1 € + ppm/min). Sinua lähinnä vapaana oleva OpusLexin lakimies vastaa puheluusi arkipäivisin kello 8:00-16:00 välisenä aikana, aattopäivinä klo 8:00-14:00.