Työ ja virka

Artikkelit - Työ ja virka

Mikä ero on toistaiseksi voimassa olevalla ja määräaikaisella työsopimuksella?

Työsopimuksen kestolla on merkitystä, sillä toistaiseksi voimassa olevaan ja määräaikaiseen työsopimukseen sovelletaan osittain erilaisia säännöksiä.

Lue artikkeli

Artikkelit - Työ ja virka

Voiko työntekijän siirtää toisen työnantajan käyttöön?

Työsopimuksen osapuolet eivät saa tietyin poikkeuksin siirtää työsopimuksesta johtuvia oikeuksiaan tai velvollisuuksiaan kolmannelle ilman toisen sopijapuolen suostumusta.

Lue artikkeli

Artikkelit - Työ ja virka

Onko työntekijällä oikeutta ottaa avustaja työhönsä?

Työntekijä tarvitsee lähtökohtaisesti avustajan ottamiseen työnantajan luvan.

Lue artikkeli

Artikkelit - Työ ja virka

Jos työskentelee määräaikaisissa työsuhteissa, menettääkö työsuhteen kestoon perustuvia työsuhde-etuuksia?

Jos työnantajan ja työntekijän välillä on tehty useita peräkkäisiä, keskeytymättömänä tai vain lyhytaikaisin keskeytyksin jatkuvia määräaikaisia työsopimuksia, työsuhteen katsotaan työsuhde-etuuksien määräytymisen kannalta jatkuneen yhdenjaksoisena.

Lue artikkeli

Artikkelit - Työ ja virka

Voiko työnantaja asettaa itselleen sijaisen?

Työnantaja voi asettaa toisen henkilön edustajanaan johtamaan ja valvomaan työtä.

Lue artikkeli

Artikkelit - Työ ja virka

Mitä työntekijöille tapahtuu liikkeen luovutuksessa?

Liikkeen luovutuksessa työnantajan luovutushetkellä voimassa olevista työsuhteista johtuvat oikeudet ja velvollisuudet sekä niihin liittyvät työsuhde-etuudet siirtyvät liikkeen uudelle omistajalle tai haltijalle.

Lue artikkeli

Artikkelit - Työ ja virka

Mitä työntekijän vaitiolovelvollisuuden piiriin kuuluu?

Työntekijän vaitiolovelvollisuuden piiriin kuuluvat ennen kaikkea työnantajan ammatti- ja liikesalaisuudet.

Lue artikkeli

Artikkelit - Työ ja virka

Mitä kuuluu työntekijän velvollisuuksiin?

Työntekijän on tehtävä työnsä huolellisesti noudattaen niitä määräyksiä, joita työnantaja antaa toimivaltansa mukaisesti työn suorittamisesta.

Lue artikkeli

Artikkelit - Työ ja virka

Kuinka työntekijöiden syrjiminen otetaan lainsäädännössä huomioon?

Työsopimuslain mukaan työnantaja ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa työntekijöitä eri asemaan iän, terveydentilan, vammaisuuden, kansallisen tai etnisen alkuperän, kansalaisuuden, sukupuolisen suuntautumisen, kielen, uskonnon, mielipiteen, vakaumuksen, perhesuhteiden, ammattiyhdistystoiminnan, poliittisen toiminnan tai muun näihin verrattavan seikan vuoksi.

Lue artikkeli

Artikkelit - Työ ja virka

Mitä tarkoitetaan kilpailevalla toiminnalla?

Työntekijä ei saa tehdä toiselle työnantajalle sellaista työtä tai harjoittaa sellaista toimintaa, joka huomioon ottaen työn luonne ja työntekijän asema, ilmeisesti vahingoittaa hänen työnantajaansa työsuhteissa noudatettavan hyvän tavan vastaisena kilpailutekona.

Lue artikkeli