Perhe ja perintö

Artikkelit - Perhe ja perintö

Perinnön meneminen valtiolle

Henkilön kuoleman jälkeen hänen omaisuutensa kohtalo ratkeaa perintökaaren säännösten mukaan. Perimysjärjestys on tarkoin määritelty, ja perimmäisenä tarkoituksena on pitää omaisuus läheisten tai lähisukulaisten piirissä.

Lue artikkeli

Artikkelit - Perhe ja perintö

Kiireellinen sijoitus lastensuojelullisena toimenpiteenä

Lapsen kiireellinen sijoittaminen on mahdollista lastensuojelullisena toimenpiteenä, kun lapsi on välittömässä vaarassa elinympäristössään tai hän on muusta syystä kiireellisen sijoituksen ja sijaishuollon tarpeessa.

Lue artikkeli

Artikkelit - Perhe ja perintö

Perinnönjako

Perinnönjaon ajankohta Sen jälkeen, kun kuolinpesä on selvitetty, voidaan perillisten yhteisomistussuhde purkaa. Jokaisella kuolinpesän osakkaalla on itsenäinen oikeus vaatia perinnönjakoa.

Lue artikkeli

Artikkelit - Perhe ja perintö

Kenestä lapsen huoltaja?

Lapsen huoltajuuskysymykset ovat tärkeä osa perheen arkea, ja niiden oikeudellinen luonne synnyttää paljon kysymyksiä. Seuraavassa on käsitelty sitä, mitä lapsen huoltaja tai huoltajat valikoituvat toimiinsa.

Lue artikkeli

Artikkelit - Perhe ja perintö

Perimyksen yleiset esteet

Perimyksen yleisillä esteillä tarkoitetaan tilanteita, joissa lakimääräinen perintöoikeus ja oikeus testamentin saamiseen jäävät syntymättä.

Lue artikkeli

Artikkelit - Perhe ja perintö

Huostaanotto – missä rajoissa huoltajat päättävät lapsen asemasta?

Lapsen huostaanoton tai kiireellisen sijoituksen aikana päätäntävalta lapsen asioista jakautuu sosiaalihuollosta vastaavan toimielimen ja lapsen vanhempien välillä, vaikka lapsen huolto säilyykin suurimmaksi osaksi lapsen sijoituksen aikana tämän huoltajilla.

Lue artikkeli

Artikkelit - Perhe ja perintö

Miten perintöoikeus Suomessa on säännelty eli kuka saa perinnön?

Perintöön on oikeutettu vain henkilö, joka elää perittävän kuolinhetkellä tai lapsi, joka on sitä ennen siitetty, jos lapsi sittemmin syntyy elävänä.

Lue artikkeli

Artikkelit - Perhe ja perintö

Millaista lahjoitusta ei katsota ennakkoperinnöksi?

Ennakkoperinnöksi katsottavan lahjan tulee aina olla arvokas. Tavanomaisiksi muistamisiksi katsottavia lahjoja ei siis katsota ennakkoperinnöiksi. Näin esimerkiksi tavanomaisen arvoiset merkkipäivälahjat eivät pääsäännön mukaan tule arvioiduksi ennakkoperinnöksi.

Lue artikkeli

Artikkelit - Perhe ja perintö

Huostaanotto – milloin tulee kyseeseen?

Huostaanotto tarkoittaa lapsen ottamista tämän huoltajiensa hoivasta ja sijoittamista sijaishuoltoon. Huostaanoton jälkeen lastensuojeluviranomaiset määräävät lapsen kasvatuksesta ja huolenpidosta.

Lue artikkeli

Artikkelit - Perhe ja perintö

Huostaanotto – lapsen oikeus yhteydenpitoon

Huostaanoton aikana lapsen on sijoitettu sijaishuoltoon kotinsa ulkopuolelle ja tämän vuoksi lapsen yhteys vanhempiinsa on normaalitilanteesta poikkeavaa. Lapsen ja tämän vanhempien välinen yhteydenpitoon onkin kiinnitettävä huostaanoton aikana erityistä huomiota, jotta lapsen elinolosuhteet saadaan mahdollisemman hyvään tasapainoon.

Lue artikkeli