Perhe ja perintö

Artikkelit - Perhe ja perintö

Pesänjako

Jos aviopuolisoista ensiksi kuolleella ei ole rintaperillisiä, menee jäämistö eloonjääneelle puolisolle. Tämä ensiksi kuolleen puolison jäämistö ja lesken omistama omaisuus muodostavat yhdessä omaisuusmassan, jota Suomen perintöjärjestelmässä kutsutaan nimellä pesä.

Lue artikkeli

Artikkelit - Perhe ja perintö

Perunkirjoitus

Perukirjan tarkoitus Perukirja on luettelo, jossa selvitetään lähinnä perittävän, lesken, perillisten ja testamentin saajien henkilö- ja yhteystiedot, sekä kuolinpesän omaisuus ja velat. Perunkirjoituksella on sekä pesänselvitystä että perintöverotusta palveleva tehtävä.

Lue artikkeli

Artikkelit - Perhe ja perintö

Lapsen isyyden toteaminen

Suomen oikeusjärjestys liittää henkilön sukuasemaan monia merkittäviä oikeusvaikutuksia. Vahvistettuun vanhemmuuteen liittyy paitsi velvollisuuksia, kuten elatusvelvollisuus, myös vanhemman kannalta merkittäviä oikeuksia, kuten oikeus lapsen huoltajana päättää tämän henkilöä ja taloutta koskevista asioista.

Lue artikkeli

Artikkelit - Perhe ja perintö

Perintöveroon sukupolvenvaihdoksessa tehtävän huojennuksen edellytykset

Perintöverotaakan helpottamiseksi on säädetty perintöveron huojennuksesta tilanteissa, joissa on kyse sukupolvenvaihdoksesta maatilan tai yrityksen kohdalla.

Lue artikkeli

Artikkelit - Perhe ja perintö

Lapsen asuinpaikka – kuka päättää yhteishuollossa?

Kun vanhemmilla on yhteishuoltajuus lapsestaan, tulee vanhempien yhdessä kyetä tekemään lasta koskevat ratkaisut. Vanhempien yhteistyökykyä päätöksenteossa vaaditaan ainakin, kun kyseessä ovat lapsen sen hetkiseen elämään sekä tulevaisuuteen merkittävästi vaikuttavat päätökset.

Lue artikkeli

Artikkelit - Perhe ja perintö

Perintöveroon sukupolvenvaihdoksessa tehtävä huojennus – ennakkoratkaisun hakeminen verovirastolta

Kuolinpesän osakas, testamentilla jonkin tietyn perinnön osan saava tai eloonjäänyt puoliso voi kirjallisella hakemuksella pyytää verovirastolta perintöveroa koskevan ennakkoratkaisun perinnönjättäjän kuoleman jälkeen.

Lue artikkeli

Artikkelit - Perhe ja perintö

Lapselle määrättävä elatusapu

Säännökset lapsen elatuksesta sisältyvät lähinnä lakiin lapsen elatuksesta, lakiin ja asetukseen lapsen elatuksen turvaamisesta sekä lakiin eräiden elatusapujen sitomisesta elinkustannusindeksiin.

Lue artikkeli

Artikkelit - Perhe ja perintö

Perinnöttömäksi tekeminen

Perittävä henkilö ei voi rajoituksetta määrätä omaisuutensa kohtalosta kuolemansa jälkeen. Tiettyjen lähisukulaisten on katsottu olevan sellaisessa asemassa, ettei heitä pysty ilman painavia perusteita ohittamaan perimysjärjestyksessä. Tarkoituksena on luonnollisesti lähipiirin suojaaminen.

Lue artikkeli

Artikkelit - Perhe ja perintö

Perinnön meneminen valtiolle

Henkilön kuoleman jälkeen hänen omaisuutensa kohtalo ratkeaa perintökaaren säännösten mukaan. Perimysjärjestys on tarkoin määritelty, ja perimmäisenä tarkoituksena on pitää omaisuus läheisten tai lähisukulaisten piirissä.

Lue artikkeli

Artikkelit - Perhe ja perintö

Kiireellinen sijoitus lastensuojelullisena toimenpiteenä

Lapsen kiireellinen sijoittaminen on mahdollista lastensuojelullisena toimenpiteenä, kun lapsi on välittömässä vaarassa elinympäristössään tai hän on muusta syystä kiireellisen sijoituksen ja sijaishuollon tarpeessa.

Lue artikkeli