Perhe ja perintö

Artikkelit - Perhe ja perintö

Yhteishuolto vai yksinhuolto – ratkaisun rakennuspalikat

Arkielämän avioerotilanteissa, joissa lapsia on mukana kuvioissa, joudutaan aina kiperän kysymyksen ääreen: yhteishuolto vai yksinhuolto? Tilannetta on usein vaikeuttamassa vanhempien riitaisat välit, joissa lapsen paras saattaa jäädä taka-alalle.

Lue artikkeli

Artikkelit - Perhe ja perintö

Potilasvahinko – muistutus ja potilasvahinkoilmoitus

Potilasvahinkolain piiriin kuuluvat kansalaisuudesta riippumatta kaikki henkilöt, jotka saavat hoitoa Suomessa. Potilasvahingolla tarkoitetaan terveyden- ja sairaanhoidon yhteydessä potilaalle aiheutunutta vahinkoa, jos hoitoa on antanut terveydenhuollon ammattihenkilö kuten lääkäri, hammaslääkäri, fysioterapeutti, sairaanhoitaja tms.

Lue artikkeli

Artikkelit - Perhe ja perintö

Potilaan oikeus potilasasiakirjojen tarkistamiseen

Potilaalla on oikeus tarkistaa mitä tietoja hänestä on merkitty potilasasiakirjoihin. Tarkastusoikeuden käyttäminen ja jäljennöksen saaminen potilasasiakirjoista on maksutonta.

Lue artikkeli

Artikkelit - Perhe ja perintö

Yhteiselämän lopettaminen

Avioeron hakemisprosessi sisältää aina vähintään puolenvuoden harkinta-ajan, silloin kun eroprosessi lähtee liikkeelle tilanteesta, jossa aviopuolisot asuvat samassa taloudessa. On kuitenkin tilanteita, joissa yhteiselämää ei voida jatkaa harkinta-ajan aikana.

Lue artikkeli

Artikkelit - Perhe ja perintö

Velkajärjestelyssä olevan kuolema

Velkajärjestelyä koskevaan lakiin on otettu erityinen säännös siltä varalta, että velallinen kuolee maksuohjelman keston aikana.

Lue artikkeli

Artikkelit - Perhe ja perintö

Velkajärjestelyn esteet

Pääsääntöisesti yksityishenkilön velkajärjestely voidaan myöntää henkilölle, joka on maksukyvytön ja maksukyvyttömyyden pääasiasiallisena syynä on maksukyvyn olennainen heikentyminen esimerkiksi sairauden, työkyvyttömyyden tai työttömyyden johdosta taikka jos velkajärjestelyyn on muuten painavat perusteet huomioon ottaen velkojen määrä suhteessa henkilön maksukykyyn.

Lue artikkeli

Artikkelit - Perhe ja perintö

Vajaavaltaiset

Vajaavaltaisilla tarkoitetaan alaikäisiä alle 18-vuotiaita henkilöitä ja täysi-ikäisiä henkilöitä, jotka on julistettu vajaavaltaisiksi.

Lue artikkeli

Artikkelit - Perhe ja perintö

Työnjakomääräykset yhteishuollossa

Yhteishuollossa ydinajatuksena on huoltajien yhteinen päätöksenteko lapsen elämään merkittävästi vaikuttavissa seikoissa. Tuomioistuimen päätöksellä voidaan yhteishuoltoa kuitenkin rajoittaa siirtymättä varsinaisesti yksinhuoltoon.

Lue artikkeli

Artikkelit - Perhe ja perintö

Tupakka ja alaikäinen – tupakkalaissa kieltoja alaikäistä ja tälle tupakkaa välittävää kohtaa

Tupakkalaki on uudistunut vuoden 2010 marraskuussa ja uuden lain tavoitteeksi on asetettu tupakkatuotteiden käytön lopettaminen Suomessa.

Lue artikkeli

Artikkelit - Perhe ja perintö

Osituksen sovittelu

Yleinen käsitys on, että avioeron tapahtuessa puolisoitten omaisuus jaetaan tasan, ellei avioehtosopimuksella ole avio-oikeutta suljettu pois tai sitä rajoitettu. Onko käsitys oikea?

Lue artikkeli