Perhe ja perintö

Artikkelit - Perhe ja perintö

Onko ulosotosta mahdollista valittaa?

Voimakkaana lähtökohtana ulosotossa on, että ulosottomies ratkaisee itse ulosoton aikana esiin tulleet riitakysymykset. Ulosottomies voi tällöin tietyin rajoituksin korjata tekemänsä virheet itseoikaisun avulla.

Lue artikkeli

Artikkelit - Perhe ja perintö

Mikä on ulosotto?

Ulosotolla tarkoitetaan laiminlyödyn maksuvelvoitteen tai muun ulosottokaaressa tarkoitetun velvoitteen täytäntöönpanoa.

Lue artikkeli

Artikkelit - Perhe ja perintö

Entä jos ulosmittauksen kohteesta tulee riitaa?

Laissa säädetystä ulosmittausjärjestyksestä voidaan poiketa, jos siten voidaan välttää riitaisen omaisuuden ulosmittaaminen tai ulosmittaus sivullisen haitaksi.

Lue artikkeli

Artikkelit - Perhe ja perintö

Mitä omaisuutta voi olla ulosmittauksen kohteena?

Ulosmittauksen kohteena voi olla sekä kiinteää että irtainta omaisuutta. Kohde voi olla esine tai oikeus. Oikeus voi olla esimerkiksi oikeus palkkaan tai saatava (saamisoikeus).

Lue artikkeli

Artikkelit - Perhe ja perintö

Onko mahdollista vaatia turvaamistoimia vaatimusten toteuttamiseksi?

Jos ulosoton hakija saattaa todennäköiseksi, että hänellä on ulosottokelpoinen saaminen, ja että on olemassa vaara, että velallinen kätkee, hävittää tai luovuttaa omaisuuttaan taikka menettelee muulla hakijan saamista vaarantavalla tavalla, tuomioistuin voi määrätä pantavaksi velallisen omaisuutta takavarikkoon niin paljon, että saaminen tulee turvatuksi.

Lue artikkeli

Artikkelit - Perhe ja perintö

Oikeudenkäyntikuluista ja niiden määräämisestä velkomusasioissa

Tuomioistuimissa ratkaistavissa velkomusasioissa voidaan erottaa ns. riitaiset velko-musasiat ja riidattomat velkomusasiat.

Lue artikkeli

Artikkelit - Perhe ja perintö

Mitä tarkoitetaan kotirauhan rikkomisella?

Henkilö, joka oikeudettomasti tunkeutuu taikka menee salaa tai toista harhauttaen kotirauhan suojaamaan paikkaan taikka kätkeytyy tai jää sellaiseen paikkaan, tuomitaan kotirauhan rikkomisesta.

Lue artikkeli

Artikkelit - Perhe ja perintö

Perinnöstä luopuminen ja perintöverotus

Henkilö, joka perintönä, testamentilla tai lahjana saa omaisuutta, on velvollinen suorittamaan saamastaan omaisuudesta valtiolle veroa perintö- ja lahjaverolain säännösten perusteella.

Lue artikkeli

Artikkelit - Perhe ja perintö

Perintöveron perusluonteesta

Velvollisuus perintöveron maksamiseen tulee suurimmalle osalle meistä vastaan jossain vaiheessa elämää. Seuraavassa on esitelty perintöveroon liittyviä peruskysymyksiä.

Lue artikkeli

Artikkelit - Perhe ja perintö

Perintöveroluokat ja niille maksettavan perintöveron määrä

Perintöveroa maksetaan omaisuudesta, jonka omistusoikeus on saatu perillisaseman tai testamentin perusteella.

Lue artikkeli