Perhe ja perintö

Artikkelit - Perhe ja perintö

Kuka on testamentin toimeenpanija?

Perittävä voi määrätä testamentissaan perillisten tai yleistestamentinsaajien sijasta jonkun testamentin toimeenpanijana hallitsemaan kuolinpesää.

Lue artikkeli

Artikkelit - Perhe ja perintö

Kenen on noudatettava testamentin tarkoitemääräystä? Entä jos määräystä ei noudateta?

Jos omaisuudesta, joka on tuleva tietylle perilliselle tai testamentinsaajalle, on annettu tarkoitemääräys, tulee saajan panna määräys täytäntöön. Muussa tapauksessa täytetään tarkoitemääräys jakamattomasta pesästä.

Lue artikkeli

Artikkelit - Perhe ja perintö

Mikä on testamentin tarkoitemääräys?

Perittävä voi antaa testamentissaan määräyksen, jonka hän on tarkoittanut omaisuuden saajan tai jonkun muun henkilön täytettäväksi. Tällaista määräystä kutsutaan tarkoitemääräykseksi.

Lue artikkeli

Artikkelit - Perhe ja perintö

Onko testamentti mahdollista peruuttaa ja miten se tapahtuu?

Jos testamentin tekijä on peruuttanut määräyksensä tai jos hän on hävittänyt testamentin taikka muutoin selvästi ilmaissut, ettei määräys enää vastaa hänen viimeistä tahtoaan, on määräys tehoton.

Lue artikkeli

Artikkelit - Perhe ja perintö

Kuinka testamenttia voi moittia?

Jos perillinen tahtoo moittia testamenttia, hänen on nostettava kanne kuuden kuukauden kuluessa saatuaan testamentista tiedon. Perillisellä ei kuitenkaan ole moiteoikeutta, jos hän on hyväksynyt testamentin tai muulla todistettavalla tavalla luopunut moiteoikeudestaan.

Lue artikkeli

Artikkelit - Perhe ja perintö

Milloin testamentti on pätemätön?

Testamentti voidaan moitteen johdosta julistaa pätemättömäksi, jos testamentin tekijä ei ollut kelpoinen määräämään jäämistöstään, jos testamenttia ei ole tehty laissa säädetyssä muodossa tai jos testamentin tekemiseen on vaikuttanut mielisairaus, tylsämielisyys tai testamentin tekijän muu sieluntoiminnan häiriö.

Lue artikkeli

Artikkelit - Perhe ja perintö

Voidaanko verot ulosmitata?

Pääsääntöisesti ulosottoon tarvitaan ulosottoperuste, joka voi olla esimerkiksi tuomioistuimen antama tuomio.

Lue artikkeli

Artikkelit - Perhe ja perintö

Miten ulosottoa haetaan?

Ulosoton hakijan tulee ensiksi hakea ulosottoperuste, joka voi olla esimerkiksi tuomioistuimen antama tuomio tai välimiesmenettelyssä annettu välitystuomio. Ulosottoperusteessa on vahvistettu täytäntöönpantava velvoite.

Lue artikkeli

Artikkelit - Perhe ja perintö

Mitä jos joudun ulosoton kohteeksi?

Sen jälkeen, kun ulosottoa on haettu ja ulosottoasia on tullut vireille, velalliselle annetaan vireilletuloilmoitus ja maksukehotus.

Lue artikkeli

Artikkelit - Perhe ja perintö

Onko ulosotosta mahdollista valittaa?

Voimakkaana lähtökohtana ulosotossa on, että ulosottomies ratkaisee itse ulosoton aikana esiin tulleet riitakysymykset. Ulosottomies voi tällöin tietyin rajoituksin korjata tekemänsä virheet itseoikaisun avulla.

Lue artikkeli