Perhe ja perintö

Artikkelit - Perhe ja perintö

Miksi ottolapsineuvonta on pakollinen ennen adoptiota?

Ottolapsineuvonnan tarkoituksena on adoptiota koskevassa asiassa valvoa lapsen etua sekä neuvotteluilla ja toimenpiteillä auttaa lasta, lapsen vanhempia ja adoptiovanhempia ennen kuin tuomioistuin vahvistaa adoption, sekä tarvittaessa myös sen jälkeen.

Lue artikkeli

Artikkelit - Perhe ja perintö

Mikä on adoption tarkoitus ja sen edellytykset?

Adoption tarkoituksena on edistää lapsen parasta vahvistamalla lapsen ja vanhemman suhde adoptiolapsen ja adoptiovanhemman välille.

Lue artikkeli

Artikkelit - Perhe ja perintö

Mitä oikeusvaikutuksia adoptiolla on?

Kun adoptio on vahvistettu tuomioistuimen päätöksellä, syntyy adoptiolapsen ja adoptiovanhempien sekä heidän sukulaistensa välille samanlainen oikeudellinen suhde kuin lapsella oli hänen biologisiin vanhempiinsa ja heidän sukulaisiinsa ennen adoptiota.

Lue artikkeli

Artikkelit - Perhe ja perintö

Kuka voi hakea pesänselvittäjää?

Pesän osakkaan hakemuksesta oikeus päättää, että pesän omaisuus on luovutettava pesänselvittäjän hallintoon, ja määrää jonkun pesänselvittäjänä pitämään huolta pesän hallinnosta.

Lue artikkeli

Artikkelit - Perhe ja perintö

Minkä takia perukirja on tärkeä, vaikka pesää ei heti jaettaisikaan?

Perunkirjoitus on toimitettava vainajan oikeudenomistajien luetteloimista ja vainajan ja hänen leskensä asianmukaista varallisuuden muistiin kirjaamista varten.

Lue artikkeli

Artikkelit - Perhe ja perintö

Avopuolisoille suojaa avoliiton päättyessä – uusi laki voimaan huhtikuussa 2011

Avopuolisoiden asemaan avoliiton päättyessä tuli merkittävää suojaa, kun laki avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta astui voimaan huhtikuussa 2011.

Lue artikkeli

Artikkelit - Perhe ja perintö

Kuka vastaa pesänselvittäjän palkkiosta?

Pesänselvittäjällä on oikeus saada pesän varoista pesän laatuun ja laajuuteen sekä tehtävän suorittamiseen käytettyyn työhön katsoen kohtuullinen palkkio sekä korvaus kuluistaan. Jolleivät pesän varat tähän riitä, on hyvitys sen suoritettava, jonka hakemuksesta pesänselvittäjä on määrätty.

Lue artikkeli

Artikkelit - Perhe ja perintö

Kuka voi olla testamentin todistaja?

Testamentin todistajaksi ei voi ottaa henkilöä, joka on viittätoista vuotta nuorempi tai joka sieluntoiminnan häiriön vuoksi on kykenemätön todistamaan. Todistajana ei voi myöskään toimia testamentin tekijän puoliso tai lähisukulainen.

Lue artikkeli

Artikkelit - Perhe ja perintö

Mikä on potilasvahinkolautakunnan merkitys?

Potilasvahinkolautakunnan tehtävänä on korvauksen hakijan, Potilasvakuutuskeskuksen, terveyden- ja sairaanhoitotoimintaa harjoittavan tai korvausten erottelua vaativan vakuutuslaitoksen pyynnöstä antaa ratkaisusuositus korvausasiassa sekä tuomioistuimen tai asianosaisen pyynnöstä antaa lausunto tuomioistuimessa käsiteltävänä olevassa korvausasiassa.

Lue artikkeli

Artikkelit - Perhe ja perintö

Mitä jos minulle sattuu korvaukseen oikeuttava potilasvahinko?

Suomessa annetun terveyden- ja sairaanhoidon yhteydessä potilaalle aiheutunut henkilövahinko korvataan potilasvakuutuksesta.

Lue artikkeli