Perhe ja perintö

Artikkelit - Perhe ja perintö

Mikä on testamentti? Kuka voi tehdä testamentin?

Testamenttia eli jälkisäädöstä voidaan luonnehtia henkilön viimeiseksi tahdoksi, jolla hän määrää omaisuudestaan kuolemansa varalta. Testamentilla on tiukat muotovaatimukset, joita on oikeuskäytännössä ankarasti vaalittu.

Lue artikkeli

Artikkelit - Perhe ja perintö

Missä muodossa testamentti tulee laatia?

Testamentti on tehtävä kirjallisesti kahden esteettömän todistajan ollessa yhtä aikaa läsnä, ja heidän on, kun testamentin tekijä on allekirjoittanut testamentin tai tunnustanut siinä olevan allekirjoituksensa, todistettava testamentti nimikirjoituksillaan.

Lue artikkeli

Artikkelit - Perhe ja perintö

Mitä tarkoitetaan kuolemanvaraislahjalla ja onko se sallittu?

Kuolemanvaraislahjana pidetään sellaista lahjanlupausta, jonka täyttäminen on jollain tavalla kytköksissä lupauksen antaneen henkilön kuolemaan. Jos lupaus on tarkoitettu täytettäväksi antajansa elinaikana, sitä ei pidetä kuolemanvaraislahjana, vaikka lupauksen antaja sattuisikin kuolemaan ennen lupauksen täyttämistä.

Lue artikkeli

Artikkelit - Perhe ja perintö

Mikä on testamentin toimeenpanija?

Perittävä voi testamentissaan nimetä testamentin toimeenpanijan. Testamentin toimeenpanija voidaan määrätä testamentissa hallitsemaan kuolinpesää perillisten ja yleistestamentinsaajien sijasta.

Lue artikkeli

Artikkelit - Perhe ja perintö

Mitä ovat pesänselvityksen tavoitteet?

Pesänselvityksen ideana on saattaa kuolinpesä sellaiseen kuntoon, että se voidaan jakaa. Kuolinpesän varat ja velat selvitetään ja omaisuus otetaan haltuun.

Lue artikkeli

Artikkelit - Perhe ja perintö

Milloin pesänselvittäjän toimivalta lakkaa?

Pesänselvittäjän toimivalta päättyy, kun ositus tai perinnönjako on toimitettu ja se on tullut lainvoimaiseksi. Tällöin pesänselvittäjä luovuttaa kullekin osakkaalle tälle tulevan omaisuuden.

Lue artikkeli

Artikkelit - Perhe ja perintö

Kuka voi toimia pesänselvittäjänä?

Pesänselvittäjäksi oikeus määrää henkilön, jonka voidaan olettaa suorittavan pesän selvityksen sen laadun edellyttämällä taidolla ja joka siihen suostuu. Erityistä huomiota kiinnitetään pesän osakkaiden sekä muidenkin ehdotuksiin, joiden oikeus on pesän selvityksestä riippuvainen.

Lue artikkeli

Artikkelit - Perhe ja perintö

Mitä ovat pesänselvittäjän tehtävät?

Pesänselvittäjän tulee ryhtyä kaikkiin pesän selvittämiseksi tarvittaviin toimiin. Pesänselvittäjän on hoidettava tehtävänsä joutuisasti.

Lue artikkeli

Artikkelit - Perhe ja perintö

Milloin täytyy toimittaa täydennysperunkirjoitus?

Jos perunkirjoituksen jälkeen ilmaantuu uusia varoja tai velkoja, on kuukauden kuluessa laadittava täydennys- tai oikaisukirja. Niiden laatimista koskevat pitkälti samat säännöt kuin varsinaista perunkirjoitusta ja perukirjaa.

Lue artikkeli

Artikkelit - Perhe ja perintö

Minkä takia perunkirjoitus on pakko toimittaa?

Perunkirjoitus on lakisääteinen toimitus, joka on toimitettava jokaisen Suomessa kuolleen henkilön jälkeen. Perunkirjoitus on toimitettava kolmen kuukauden kuluttua perittävän kuolemasta.

Lue artikkeli