Perhe ja perintö

Artikkelit - Perhe ja perintö

Kannattaako tehdä hallintaoikeustestamentti tai hallintaoikeuden pidätys lahjakirjassa?

Hallintaoikeustestamentin tai hallintaoikeuden pidätyksellä lahjakirjassa voidaan saavuttaa huomattavia veroetuja. On kuitenkin muistettava, että hallintaoikeus rasittaa omistajan oikeutta. Omistaja ei yleensä voi omin toimin päästä eroon omistusoikeutta rasittavasta hallintaoikeudesta.

Lue artikkeli

Artikkelit - Perhe ja perintö

Potilasvahinko – Potilasvahinkolain mukaiset oikeusturvatiet

Jos korvauksen saaja tai potilas, jolta korvaus on evätty, kokee potilasvakuutuskeskuksen korvausratkaisun perustuneen puutteelliseen tietoon, hän voi lähettää asiasta kirjallisen oikaisupyynnön potilasvakuutuskeskuksen asianomaiselle vahinkokäsittelijälle (itseoikaisu).

Lue artikkeli

Artikkelit - Perhe ja perintö

Onko testamentista mahdollista luopua osittain?

Lähtökohtaisesti testamentista voi luopua osittain. Luopuminen vain tiettyjen perillisten tai sivullisten hyväksi ei kuitenkaan ole mahdollista, ja joskus testamentin sisältö saattaa estää osittaisen luopumisen.

Lue artikkeli

Artikkelit - Perhe ja perintö

Mitä tarkoitetaan keskinäisellä testamentilla?

Keskinäisen testamentin tekijät voivat määrätä tällaisella testamentilla kaiken omaisuutensa toisilleen. Eloonjäänyt osapuoli saa siis omistusoikeuden kaikkeen toisen osapuolen omaisuuteen, jota testamentti koskee, tämän kuoltua.

Lue artikkeli

Artikkelit - Perhe ja perintö

Kenen hyväksi testamentti on mahdollista tehdä?

Testamentti voidaan tehdä testamentin tekijän kuolinhetkellä elävän taikka sitä ennen siitetyn ja sittemmin elävänä syntyvän hyväksi. Muiden henkilöiden osalta testamentti on tehoton.

Lue artikkeli

Artikkelit - Perhe ja perintö

Jos henkilö luopuu testamenttiperinnöstään, kuka saa hänen osuutensa jäämistöstä?

Testamentinsaajalla on oikeus luopua oikeudestaan perittävän kuoltua, jollei hän ole jo ryhtynyt sellaisiin toimiin, että hänen on katsottava ottaneen perinnön vastaan. Luopuminen on tehtävä kirjallisesti.

Lue artikkeli

Artikkelit - Perhe ja perintö

Mitä tarkalleen ottaen tarkoitetaan testamenttiin perustuvalla käyttöoikeudella? Mikä on sen sisältö?

Henkilö voi testamentissaan määrätä, että joku saa käyttöoikeuden testamentin tekijän jäämistöön tai siihen kuuluvaan omaisuuteen toisen henkilön saadessa siihen omistusoikeuden testamentin tekijän kuollessa tai myöhemmin. Tällöin noudatetaan perintökaaren säännöksiä, mikäli testamentista ei muuta johdu.

Lue artikkeli

Artikkelit - Perhe ja perintö

Onko testamentin muotoa aina pakko noudattaa, vaikka joutuisi kuolemanhätään?

Jos henkilö sairauden tai muun pakottavan syyn vuoksi on estynyt tekemästä testamenttia kirjallisesti kahden esteettömän henkilön ollessa yhtäaikaisesti läsnä, saa hän tehdä sen suullisesti kahden todistajan ollessa yhtä aikaa läsnä.

Lue artikkeli

Artikkelit - Perhe ja perintö

Mikä on erityistestamentti eli legaatti ja kuinka se täytetään?

Erityisjälkitestamentilla eli legaatilla henkilö voi määrätä jostain tietystä omaisuudestaan. Erityistestamenttia koskevat samat muotovaatimukset kuin yleistestamenttia. Se on siis tehtävä kirjallisesti kahden esteettömän henkilön ollessa yhtä aikaa läsnä, ja heidän on se todistettava oikeaksi allekirjoituksellaan.

Lue artikkeli

Artikkelit - Perhe ja perintö

Kuinka epäselvää testamenttia tulkitaan?

Testamenttia tulkitaan siten, että tulkinnan voidaan otaksua vastaavan testamentin tekijän tahtoa. Sen vuoksi noudatetaan perintökaaren säännöksiä vain, jos ei testamentin määräyksestä, sen tarkoitukseen ja muihin olosuhteisiin nähden, ole katsottava muuta johtuvan.

Lue artikkeli