Kauppa ja sopimus

Artikkelit - Kauppa ja sopimus

Onko sopimus pätevä, jos osapuoli käyttää kiskontaa?

Kiskonta on kyseessä silloin, jos joku, käyttäen hyväkseen toisen pulaa, ymmärtämättömyyttä, kevytmielisyyttä tai hänestä riippuvaista asemaa, on ottanut tai edustanut itselleen aineellista etua, joka on ilmeisessä epäsuhteessa siihen, mitä hän on antanut tai myöntänyt, taikka josta mitään vastiketta ei ole suoritettava.

Lue artikkeli

Artikkelit - Kauppa ja sopimus

Voiko perintöosuuden myydä jo ennen perinnönjakoa?

Perillinen ja yleistestamentinsaaja voivat perittävän kuoltua luovuttaa toiselle pesäosuutensa. Luovutus on tehtävä kirjallisesti.

Lue artikkeli

Artikkelit - Kauppa ja sopimus

Onko suullisesti tehty sopimus sitova?

Sopimus sitoo osapuolia, oli se sitten tehty kirjallisesti, sähköisesti tai suullisesti. Lähtökohtaisesti sopimus pysyy voimassa alkuperäisessä muodossaan eikä toinen osapuoli voi yksin saada aikaan sopimussisällön muuttumista tai sopimussuhteen lakkaamista.

Lue artikkeli

Artikkelit - Kauppa ja sopimus

Milloin sopimuksen on täytettävä tietyt muotovaatimukset ollakseen pätevä?

Tiettyjen sopimustyyppien osalta vaaditaan muotovaatimusten täyttämistä sopimuksen pätevyyden edellytyksenä. Esimerkkinä tällaisesta sopimustyypistä on kiinteistön kauppa. Ollakseen pätevä, kiinteistön kauppa on tehtävä kirjallisesti.

Lue artikkeli

Artikkelit - Kauppa ja sopimus

Mitä kannattaa muistaa kiinteistön kauppaa tehtäessä?

Kiinteistön kauppaa harkitessa tulee aina ottaa huomioon kaupan juridiset ja taloudelliset puolet. Kiinteistön kauppaa suunniteltaessa kannattaa kääntyä asiassa lakimiehen puoleen.

Lue artikkeli

Artikkelit - Kauppa ja sopimus

Mitä ovat riita-asiat?

Käräjäoikeudessa käsitellään kaikentyyppisiä yksityisten ihmisten ja yritysten riita-asioita. Usein riita-asiat koskevat rahaa: riidellään esimerkiksi velan maksusta, perinnönjaosta tai kaupan kohteen virheestä.

Lue artikkeli

Artikkelit - Kauppa ja sopimus

Ovatko oikeudenkäynnit julkisia?

Yleensä oikeudenkäynnit ovat julkisia, jolloin yleisö saa tulla seuraamaan oikeudenkäyntiä. Joskus kuitenkin, jos käsiteltävänä oleva asia on arkaluontoinen tai sisältää salassa pidettävää tietoa, asia käsitellään suljetuin ovin, jolloin yleisö ei saa tulla seuraamaan oikeudenkäyntiä. Oikeudenkäynnin ratkaisu on kuitenkin aina julkinen.

Lue artikkeli

Artikkelit - Kauppa ja sopimus

Ketä oikeudenkäynnissä on läsnä? Kuka voi tulla seuraamaan oikeudenkäyntiä?

Rikosoikeudenkäynnissä oikeudenkäynnissä on oikeuden kokoonpanon lisäksi läsnä vastaaja eli syytetty sekä virallinen syyttäjä. Rikoksesta riippuen paikalla on asianomistaja eli rikoksen uhri. Osapuolista käytetään nimitystä asianosaiset. Lisäksi läsnä voi olla todistajia. Jokaista muuta paitsi jutun asianosaista voidaan kuulustella todistajana.

Lue artikkeli

Artikkelit - Kauppa ja sopimus

Kuinka riitajuttu ratkaistaan tuomioistuimessa?

Riita-asia tulee vireille tuomioistuimessa, kun kantaja on jättänyt haastehakemuksen käräjäoikeuteen. Tuomioistuin antaa asiasta tiedon vastapuolelle ja pyytää tältä vastausta haasteeseen.

Lue artikkeli

Artikkelit - Kauppa ja sopimus

Oikeudenkäyntikuluista ja niiden määräämisestä velkomusasioissa

Tuomioistuimissa ratkaistavissa velkomusasioissa voidaan erottaa ns. riitaiset velko-musasiat ja riidattomat velkomusasiat. Riitaisissa velkomisasioissa on kysymys toisinaan velotun saatavan perusteista, velottavasta markkamäärästä, mahdollisista vastasaatavista, kuittauskysymyksistä jne.

Lue artikkeli