Kauppa ja sopimus

Artikkelit - Kauppa ja sopimus

Mitä tarkoitetaan sopimuksen sovittelulla?

Sopimuksen sitovuuden periaatetta ei voida noudattaa täydellisesti joka tilanteessa. Sopijapuolten kannalta olisi kohtuutonta, jos he joutuisivat aina kaikissa tilanteissa toimimaan täsmälleen sopimuksen mukaisesti riippumatta sopimusta tehtäessä vallinneista olosuhteista ja niiden myöhemmästä kehityksestä.

Lue artikkeli

Artikkelit - Kauppa ja sopimus

Tarkoittaako sopimuksen pätemättömyys aina sitä, että sopimus raukeaa?

Sopimuksen pätemättömyys ei aina välttämättä johda oikeustoimen raukeamiseen. Pätemättömyyden aiheuttavasta seikasta tietoiset sopimusosapuolet voivat nimittäin jatkaa sopimuksen täyttämistä normaalisti tällaisesta seikasta huolimatta.

Lue artikkeli

Artikkelit - Kauppa ja sopimus

Mitä sopimuksen pätemättömyydellä tarkoitetaan?

Sopimuksen pätemättömyydellä tarkoitetaan sitä, että sopimus jää ilman sitovaa vaikutusta jonkin siihen liittyvän virheen vuoksi. Pätemättömyyden vuoksi sopimus ei siis lähtökohtaisesti sido sopimuspuolia eikä sitä voida panna tuomioistuimessa täytäntöön.

Lue artikkeli

Artikkelit - Kauppa ja sopimus

Mitä jos minut pakotetaan tekemään sopimus?

Oikeustoimi, jonka tekemiseen joku on oikeudenvastaisesti pakotettu, ei sido pakotettua, jos pakottamiseen on käytetty väkivaltaista pitelemistä taikka pakottavaa hengen tai terveyden vaaraa käsittävää uhkausta.

Lue artikkeli

Artikkelit - Kauppa ja sopimus

Milloin sopimuskumppanin tekemään tarjoukseen tulee vastata?

Jos sopimuskumppani on ilmoittanut tarjouksessaan määräajan, jonka kuluessa vastaus tarjoukseen on annettava, on vastaus annettava hänelle tässä ajassa.

Lue artikkeli

Artikkelit - Kauppa ja sopimus

Virheestä reklamointi kiinteistökaupan yhteydessä

Ostajan on reklamoitava virheestä kohtuullisessa ajassa siitä, kun hän havaitsi virheen tai kun hänen olisi pitänyt se havaita. Sitä, mikä on kohtuullinen aika, ei ole laissa tarkemmin määritelty. Oikeuskäytännön mukaan karkeana sääntönä voidaan pitää, että virheestä on ilmoitettava 3-4 kuukauden kuluessa siitä, kun ostaja pääsi selville virheen merkityksestä.

Lue artikkeli

Artikkelit - Kauppa ja sopimus

Varainsiirtoveron maksuaika ja seuraamukset maksun viivästymisestä

Ostajan on huolehdittava oma-aloitteisesti varainsiirtoveron maksamisesta. Vero on suoritettava viimeistään lainhuutoa tai kirjaamista haettaessa tai jos lainhuutoa tai kirjaamista ei ole säädetyssä ajassa haettu tai sitä ei ole haettava, kuuden kuukauden kuluessa luovutussopimuksen (kauppakirjan) tekemisestä.

Lue artikkeli

Artikkelit - Kauppa ja sopimus

Ostajan selonottovelvollisuus kiinteistön kaupassa

Maakaaren 2 luvun 22 pykälän mukaan ostaja ei saa laatuvirheenä vedota seikkaan, joka olisi voitu havaita kiinteistön tarkastuksessa ennen kaupan tekemistä. Ostajan velvollisuuksiin kuuluu tarkistaa kiinteistön kunto ja kiinteistön asiapaperit ennen kaupantekoa.

Lue artikkeli

Artikkelit - Kauppa ja sopimus

Oikeudenkäyntiasiakirjojen julkisuus

Oikeudenkäyntiasiakirjat ovat oikeudenkäynnin julkisuudesta annetun lain ja oikeudenkäynnin julkisuusperiaatteen vuoksi julkisia, ellei tuomioistuin toisin määrää. Jokaisella on oikeus saada tieto julkisesta oikeudenkäyntiasiakirjasta.

Lue artikkeli

Artikkelit - Kauppa ja sopimus

Varainsiirtovero

Valtiolle on varainsiirtoverolain 1 §:n mukaan suoritettava varainsiirtoveroa kiinteistön ja arvopaperin luovutuksesta. Verovelvollinen on kiinteistön tai arvopapereiden ostaja tai muu luovutuksensaaja.

Lue artikkeli