Neuvontapuhelin.png0600 199 33
Oikeudellisten asioiden neuvontapuhelin
(1 € + ppm/min)

Artikkelikirjastostamme löydät satoja asiantuntijoiden laatimia artikkeleja useista eri aihealueesta

21.1.2012

Tekijänoikeus ja Internet

Viime aikoina on käyty kiivastakin keskustelua Internetin vaikutuksista tekijänoikeuskysymyksiin. Keskustelu liittyy Internetin räjähdysmäiseen kasvuun sekä vireillä olevaan hankkeeseen antaa EU-direktiivi tekijänoikeuksista.

21.1.2012

Sukupolvenvaihdos yrityksessä

Sukupolvenvaihdoksen toteuttamistavoista yleisimmät ovat kauppa, lahja tai lahjanluontoinen kauppa.

21.1.2012

Työttömyysturva palkansaajan ryhtyessä yrittäjäksi

Työttömyysuhan alla olevat joutuvat yrittäjäksi siirtyessään myös pohtimaan sitä, miten yrittäjyys vaikuttaa heidän työttömyysturvaansa jos aloitettava yritystoiminta ei onnistukaan.

21.1.2012

Yrittäjän työttömyysturvasta

Perinteisesti on ajateltu, että yrittäjä pärjää omillaan, eikä hän tarvitse yhteiskunnan apua selvitäkseen elämän karikoista. Viime vuosikymmenen lama on onneksi tuonut hieman muutosta tähän ajatteluun. Pakollisia yrittäjän eläkemaksuja ei aina enää pidetä yrittäjien keskuudessa rangaistuksena, ja vapaaehtoisuuteen perustuvat yrittäjien työttömyyskassat saavat koko ajan uusia jäseniä.

21.1.2012

Yrityssalaisuuden rikkomisen rangaistavuus

Toiselle kuuluvan yrityssalaisuuden rikkominen on rangaistavaa yrityssalaisuuden rikkomisena, kun tieto on saatu toisen palveluksessa olemisen aikana, toimiessa yhteisön tai säätiön hallintoneuvoston tai hallituksen jäsenenä, toimitusjohtajana, tilintarkastajana tai selvitysmiehenä tai niihin rinnastettavassa tehtävässä, suorittaessaan tehtävää toisen puolesta tai muuten luottamuksellisessa liikesuhteessa tai yrityksen saneerausmenettelyn yhteydessä. Yrityssalaisuuden rikkomisella tarkoitetaan toiselle kuuluvan yrityssalaisuuden oikeudetonta ilmaisemista tai käyttämistä. Rangaistavuus edellyttää, että teolla pyritään hankkimaan taloudellista hyötyä tai vahingoittamaan toista ilmaisemisella tieto. Rangaistavuus ei kuitenkaan koske tekoa, joka on tehty kahden vuoden kuluttua palvelusajan päättymisestä.

21.1.2012

Yrityssaneerauksen edellytyksistä

Yrityssaneerauslain edellytyksistä säädetään lain 7 §:ssä. Käytännön kannalta voidaan kuitenkin sanoa, että seuraavat seikat ovat ongelmallisimpia arvioitaessa yrityksen mahdollisuutta toteuttaa onnistunut yrityssaneeraus.

21.1.2012

Yrityssaneeraushakemuksen sisältövaatimukset

Yrityssaneerauslaki ei aseta vähimmäisvaatimuksia yrityssaneeraushakemuksen sisällölle. Riittävää on, että hakemus on tehty kirjallisena ja tuomioistuin ymmärtää, mistä asiassa on kysymys. Yksityishenkilön velkajärjestelyn osalta hakemusasiassa käytetään viranomaisen vahvistamaa valmista hakemuskaavaa.

21.1.2012

Yrityssaneeraushakemuksen vireillepanoon oikeutetut

Yrityssaneerauslain 5 §:n mukaan saneeraushakemuksen toimivaltaiseen tuomioistuimeen voivat tehdä taloudellisissa vaikeuksissa oleva velallinen itse, velkoja tai ns. todennäköinen velkoja. Yrityssaneerausmenettely poikkeaa konkurssimenettelystä siinä, että hakijalla ei tarvitse olla lainvoimaisella tuomiolla vahvistettua saatavaa tai velkakirjaa. Riittävää on, että velkoja pystyy osoittamaan, että hänellä on asian vireillepanoon oikeuttava riidaton ja selvä saatava, esim. lasku. Todennäköinen velkoja puolestaan joutuu esittämään selvityksen saatavansa perusteista.

21.1.2012

Yrityssaneerausmenettelyn esteet

Hakemuksen vireille tulo ei johda suoraan saneerausmenettelyn aloittamiseen. Saneerausmenettelyn YrSanL:n 6.1 §:n vaihtoehtoisten edellytysten lisäksi tuomioistuimen on tutkittava viran puolesta kaikki ratkaisuaineistosta ilmenevät mahdolliset estevaikutukset. Esteperusteet tulevat ilmi usein tuomioistuimen omista havainnoista, hakemuksesta tai sen liitteistä, taikka velkojien antamista lausunnoista nk. ratkaisuaineistosta.

21.1.2012

Yrityssaneeraus – mistä on kyse?

Laki yrityksen saneerauksesta (25.1.1993/47) tuli voimaan 8.2.1993. Yrityssaneeraus on pääpiirteissään seuraavan sisältöinen.