Neuvontapuhelin.png0600 199 33
Oikeudellisten asioiden neuvontapuhelin
(1 € + ppm/min)

Artikkelikirjastostamme löydät satoja asiantuntijoiden laatimia artikkeleja useista eri aihealueesta

1.2.2012

Työsopimus vai ei?

Milloin on kysymyksessä työsopimus ja milloin työtä tehdään esimerkiksi itsenäisenä yrittäjänä? Vastaus on työsopimuslaissa.

23.1.2012

Perintöveroon sukupolvenvaihdoksessa tehtävä huojennus – ennakkoratkaisun hakeminen verovirastolta

Kuolinpesän osakas, testamentilla jonkin tietyn perinnön osan saava tai eloonjäänyt puoliso voi kirjallisella hakemuksella pyytää verovirastolta perintöveroa koskevan ennakkoratkaisun perinnönjättäjän kuoleman jälkeen. Toimivaltainen verovirasto on se, jonka alueella perinnönjättäjä kuollessaan vakituisesti asui.

23.1.2012

Perintöveroon sukupolvenvaihdoksessa tehtävän huojennuksen edellytykset

Perintöverotaakan helpottamiseksi on säädetty perintöveron huojennuksesta tilanteissa, joissa on kyse sukupolvenvaihdoksesta maatilan tai yrityksen kohdalla

23.1.2012

Sukupolvenvaihdoksessa perintöveroon tehtävän huojennuksen vaatiminen

Kun kuolinpesän osakas, testamentilla jonkin tietyn omaisuuden osan perinyt tai eloonjäänyt puoliso on verotoimistolta hakenut ennakkoratkaisua koskien maksettavaa perintöveroa noudatetaan kyseistä ennakkoratkaisua, mikäli verovelvollinen tätä vaatii. Ennakkoratkaisua ei siis oteta huomioon, jos velvollinen ei tätä vaadi. Silloin kun ennakkoratkaisun hakemuksessa on kysytty, että soveltuuko perintöveron huojennus kyseisessä tilanteessa, on verovirasto ilmoittanut mahdollisesta soveltuvuudesta.

21.1.2012

Osakeyhtiön hallituksen jäsenen vastuu

Millaisissa tapauksissa luottamustoimessa toimiva hallituksen jäsen voi joutua vastuuseen omasta tai yrityksen toiminnasta yhtiön hallituksen jäsenenä? Seuraava teksti ei yritäkään olla tyhjentävä selvitys hallituksen jäsenen vastuusta, vaan se sisältää yleisesti käsiteltynä, hallitusten jäsenyyden mukanaan tuomaa vastuuta.

21.1.2012

Osakeyhtiön sulautuminen (fuusio)

Kaksi tai useampi osakeyhtiötä voi tavoitella mm. toimintansa rationalisoimista ja kustannussäästöjä yhdistämällä toimintansa sulautumalla.

21.1.2012

Osakkaiden yhdenvertaisuus asunto-osakeyhtiössä

Asunto-osakeyhtiössä osakkeenomistaja-asemassa olevien osakkaiden yhdenvertaisen kohtelun vaatimus on kirjattuna lakiin Asunto-osakeyhtiölain (AOYL) 46 §:n yleislauseke -pykälään. Kyseisen pykälän mukaan yhtiökokouksessa ei saa tehdä päätöstä, joka on omansa tuottamaan osakkeenomistajalle tai muulle henkilölle epäoikeutettua etua yhtiön tai toisen osakkeenomistajan kustannuksella.

21.1.2012

Osakkaan vastuu

Milloin osakeyhtiön osakas, hallituksen jäsen tai toimitusjohtaja voi esimerkiksi joutua vastuuseen yhtiön velasta tai voi joutua vahingonkorvausvastuuseen yhtiölle, osakkaille tai ulkopuolisille?

21.1.2012

Patentin lisenssoinnista

Lisensioinnissa patentinhaltija luovuttaa (tavallisesti myy vastikkeesta) toiselle patentin hyväksikäyttöön käyttöluvan eli lisenssin.

21.1.2012

Salassapitosopimus

Yhteistyöprojektit edellyttävät usein salassa pidettävien tietojen paljastamista yhteisen päämäärän saavuttamiseksi. Salassapitosopimuksen tarkoituksena on varmistaa, ettei yhteistyökumppani tai työntekijä voi käyttää sopimussuhteen kautta tietoonsa tulleita seikkoja ei toivotulla tavalla. Sopimuksella täydennetään lainsäädännön tarjoamaa liike- ja yrityssalaisuuksien suojaa. Yrityssalaisuutta käsitteleviä artikkeleita löydät artikkelikirjastostamme.