Neuvontapuhelin.png0600 199 33
Oikeudellisten asioiden neuvontapuhelin
(1 € + ppm/min)

Artikkelikirjastostamme löydät satoja asiantuntijoiden laatimia artikkeleja useista eri aihealueesta

18.9.2018

Yksipuolinen tuomio – seuraus prosessuaalisten velvoitteiden laiminlyömisestä

Sellaisissa siviiliprosessuaalisissa asioissa, joissa sovinto on sallittu (dispositiivinen riita-asia), voi tuomioistuin antaa tietyissä tilanteissa yksipuolisen tuomion (YPT). Ratkaisu ei tällaisessa tapauksessa perustu materiaalisen tutkinnan johtopäätöksiin, vaan siihen, ettei asianosainen ole täyttänyt prosessuaalisia velvoitteitaan.

14.5.2018

Konkurssivelallisen itsekriminointisuoja

Konkurssivelalliselle on asetettu konkurssilaissa (KonkL) myötävaikutus- ja tietojenantovelvollisuus, joka konkretisoituu, kun käräjäoikeus on asettaa yhtiön konkurssiin ja määrää pesänhoitajan selvittämään konkurssipesää.

8.5.2018

Piiri pieni pyörii – kielletyt kartellit

Tarjouskartellissa on kyse kilpailulain vastaisesta sopimuksesta tai vastaavasta järjestelystä, jossa normaalisti keskenään kilpailevat yritykset toimivat salaa yhteistyössä saadakseen itselleen etua. Kartellit rajoittavat luonnollisen kilpailun lisäksi tavaroiden ja palvelujen tuotantoa, vähentävät kuluttajille tarjottavia vaihtoehtoja ja nostavat siten hintoja.

27.2.2018

25.5.2018 voimaan tulevan tietosuoja-asetuksen merkitys yrityksille

Uusi tietosuoja-asetus (GDPR) merkitsee olennaisia muutoksia kaikkien yritystoimintaa harjoittavien velvollisuuteen suojata asiakkaidensa, työntekijöidensä sekä muiden henkilöiden henkilötietoja. Kaikissa EU-maissa voimaan tuleva tietosuoja-asetus, jota tullaan myöhemmässä vaiheessa täydentämään ja täsmentämään uudella kansallisella tietosuojalailla, koskee lähtökohtaisesti kaikkea henkilötietojen käsittelyä. Tietosuoja-asetuksen tavoitteena on parantaa henkilötietojen suojaa ja rekisteröityjen oikeuksia, vastata uusiin digitalisaatioon ja globalisaatioon liittyviin tietosuojakysymyksiin sekä yhtenäistää tietosuojasääntelyä kaikissa EU-maissa.

31.12.2012

Liikkeen luovutus ja työsuhdeturva

Kun toimiva yritys tai sen osa siirretään toiselle, joka ryhtyy jatkamaan liiketoimintaa, kysymys on työoikeudellisesta liikkeen luovutuksesta. Liikkeen tulee säilyä samana tai samankaltaisena. Työsopimuslaissa on tarkempi liikkeen luovutuksen määritelmä 1 luvun 10 §:ssä.

31.12.2012

Tekijänoikeuden perusluonteesta

Tekijänoikeus on taiteellisen tai kirjallisen teoksen luoneelle tekijälle kuuluva kyseistä teosta koskeva oikeus. Tekijänoikeus syntyy automaattisesti heti kun teos on luotu ja sillä suojataan siis taiteellisia ja kirjallisia teoksia. Lainsäädännössä tekijänoikeudesta säädetään Tekijänoikeuslaissa. Tekijänoikeudesta on säännelty kansallisesti ja se olomuoto vaihtelee eri maissa. Erilaisia teostyyppejä on lukematon määrä ja niihin kuuluvat esim. elokuvateokset ja rakennustaide.

30.12.2012

Sovittelu tuomioistuimessa

Asianajotoimessa pyritään ensisijaisesti osapuolten väliseen sopuun tai vaihtoehtoisesti juttu voidaan käsitellä sovittelumenettelyssä sovittelutoimiston nimeämän sovittelijan toimesta. Tämän vuoden alusta sovittelua on alettu tarjota myös tuomioistuimessa pääkäsittelyn sijaan.

30.12.2012

Veropetos

Veropetoksen tavallisin tekomuoto on väärän tiedon antaminen verottajalle veron määräämiseen vaikuttavasta asiasta. Tällaista väärän tiedon antamista on esimerkiksi verotettavan tulon ilmoittaminen liian pienenä tai vähennyskelpoisten menojen ilmoittaminen liian suurena. Väärä tieto annetaan yleensä veroilmoituksessa tai muussa verotusta varten annetussa ilmoituksessa ja se voidaan antaa myös suullisesti verotarkastajalle tai verovirkailijalle esimerkiksi puhelimitse.

30.12.2012

Yhteisösakko

Rangaistuksia on Suomessa voitu määrätä 1.1.1995 alkaen luonnollisten henkilöiden lisäksi myös yhteisöille. Yhteisörangaistuksilla on pitkä historia angloamerikkalaisessa oikeuskulttuurissa. Yhteisörangaistuksen perusajatuksena on se, että yksilöön kohdistuvat rangaistukset eivät ole riittäviä estämään rikollista menettelyä tilanteessa, jossa rikoksia syntyy erilaisten ja usein monimutkaisten organisaatioiden toiminnassa. Monesti rikoksen syntymiseen ovat vaikuttaneet useiden eri henkilöiden toimenpiteet ja laiminlyönnit yhdessä. Tällaisessa tilanteessa voi olla vaikea kohdistaa rikosvastuuta enää yksittäiseen henkilöön.

20.12.2012

Kirjanpitorikos

Kirjanpitorikos on kyseessä, kun kirjanpitovelvollinen tai tämän edustaja tai se, jonka tehtäväksi kirjanpito on toimeksiannolla uskottu, laiminlyö kokonaan tai osaksi liiketapahtumien kirjaamisen tai tilinpäätöksen laatimisen tai merkitsee kirjanpitoon vääriä tai harhaanjohtavia tietoja tai hävittää, kätkee tai vahingoittaa kirjanpitoaineistoa. Kirjanpitorikoksen rangaistusasteikko on sakkoa tai vankeutta enintään kaksi vuotta.