Neuvontapuhelin.png0600 199 33
Oikeudellisten asioiden neuvontapuhelin
(1 € + ppm/min)

Artikkelikirjastostamme löydät satoja asiantuntijoiden laatimia artikkeleja useista eri aihealueesta

22.5.2018

Poistettu säännös pyynnöstä surmaamisesta saattoi johtaa lievempiin tuomioihin kuolinaputapauksissa

Alkuperäisen rikoslain (RL, 39/1889) henkirikoksia käsittelevässä 21 luvussa oli erillissäännös, jonka mukaan toisen tämän omasta vakaasta pyynnöstä surmaavalle voitiin tuomita tavallista tahallista surmaamista lievempi rangaistus. RL 21 luku uudistettiin osana rikoslain kokonaisuudistuksen toista vaihetta vuonna 1994, jolloin silloinen säännös pyynnöstä surmaamisesta poistettiin laista kokonaan.

14.5.2018

Rangaistuksen lieventäminen

Suomalaisessa oikeusjärjestyksessä rikoksen tekijän rangaistusta voidaan lieventää, mikäli rikoksen tekoaikana vallinneet olosuhteet aiheuttaisivat liian ankaran seuraamuksen rikoksen tekijälle. Lieventämisperusteet menevät lähelle rikosoikeudellisia vastuuvapaus- ja anteeksiantoperusteita, mutta ovat silti itsenäisiä ja aiheiltaan lievempiä perusteita.

27.4.2018

Kotiarestia konnuuksista – uusi vaihtoehto tutkintavankeudelle

Pakkokeinolakiin (PKL, 806/2011) lisätty säännös tutkinta-arestista tulee voimaan vuoden 2019 alussa. Sen jälkeen, kun henkilö on tuomittu ehdottomaan vankeusrangaistukseen, voi tuomioistuin vangittuna pitämisen tai vangitsemisen sijaan määrätä hänet tiettyjen rajaehtojen täyttyessä tutkinta-arestiin. Uusi pakkokeino tarjoaa siten vaihtoehdon vangitsemiselle ja vangittuna pitämiselle tilanteissa, joissa matkustuskiellon määrääminen katsotaan riittämättömäksi.

27.4.2018

Pidättämisen edellytykset

Pidättäminen on vapauteen kohdistuva pakkokeino, jonka käyttö on tarkoin säädelty pakkokeinolain (PKL, 806/2011) 2 luvun 5–10 §:ssä. Pidättämällä rikoksesta epäillyltä riistetään vapaus joksikin aikaa pitämällä häntä säilössä esitutkinnan turvaamiseksi ja/tai hänen myöhempää vangitsemista varten.

9.4.2018

Mitä ovat ylimääräiset muutoksenhakukeinot?

Kun tuomio on saanut lainvoiman, siihen ei voida enää hakea muutosta säännönmukaisin muutoksenhakukeinoin kuten valittamalla. Tällaisessa tilanteessa voi olla mahdollista turvautua ylimääräisiin muutoksenhakukeinoihin, joita ovat prosessuaalinen kantelu eli tuomiovirhekantelu, tuomion purku ja menetetyn määräajan palauttaminen.

13.3.2018

Mikä on rikosuhrimaksu?

Rikosuhrimaksu on rikoksentekijältä perittävä maksu, jolla rahoitetaan rikoksen uhrien tukipalveluita. Se määrätään rikoksista, joista ankarin säädetty rangaistus on vankeutta. Näin ollen sellaisista rikoksista, joista ankarin rangaistus on sakkoa, se ei tule maksettavaksi.

14.11.2013

Mitä on hyvä asianajotapa?

Hyvää asianajotapaa säännellään laissa luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista. Luvan saaneen oikeudenkäyntiavustajan tulee rehellisesti  ja  tunnollisesti täyttää hänelle uskotut oikeudenkäyntiasiamiehen ja -avustajan tehtävät.

12.10.2013

Milloin asianajajalla on velvollisuus luopua toimeksiannosta

Asianajaja ei saa vapaasti irtisanoa tai purkaa toimeksiantosopimustaan. Asianajajan oikeus luopua ottamastaan toimeksiannosta on määritelty tapaohjeissa.

12.10.2013

Milloin asianajajalla on velvollisuus luopua toimeksiannosta

Asianajaja ei saa vapaasti irtisanoa tai purkaa toimeksiantosopimustaan. Asianajajalla on kuitenkin velvollisuus luopua toimeksiannosta, jos sen vastaanottamisen jälkeen käy ilmi, että asianajaja on esteellinen taikka on tullut esteelliseksi.

30.12.2012

Miten toimin kolaripaikalla ja autovahingon sattuessa?

Syyllisen ajoneuvon kuljettaja tekee vahinkoilmoituksen kuljettamansa auton liikennevakuutusyhtiöön. Myös omistajan allekirjoitus tarvitaan vahinkoilmoitukseen. Selvässäkin syyllisyyskysymyksessä on tarkoituksenmukaista kirjata ylös vahingon nähneiden todistajien nimet.