Neuvontapuhelin.png0600 199 33
Oikeudellisten asioiden neuvontapuhelin
(1 € + ppm/min)

Artikkelikirjastostamme löydät satoja asiantuntijoiden laatimia artikkeleja useista eri aihealueesta

16.12.2011

Onko sopimus pätevä, jos osapuoli käyttää kiskontaa?

Kiskonta on kyseessä silloin, jos joku, käyttäen hyväkseen toisen pulaa, ymmärtämättömyyttä, kevytmielisyyttä tai hänestä riippuvaista asemaa, on ottanut tai edustanut itselleen aineellista etua, joka on ilmeisessä epäsuhteessa siihen, mitä hän on antanut tai myöntänyt, taikka josta mitään vastiketta ei ole suoritettava. Tällä tavalla syntynyt sopimus ei sido sitä, jonka etua on loukattu. Kiskonta sopimuksen pätemättömyysperusteena tulee esille varsin harvoin.

16.12.2011

Onko sopimus pätevä, jos toinen osapuoli menettelee kunnianvastaisesti ja arvottomasti?

Jos oikeustoimi on tehty sellaisissa olosuhteissa, että niistä tietoisen olisi kunnianvastaista ja arvotonta vedota oikeustoimeen, ja sen, johon oikeustoimi on kohdistettu, täytyy olettaa niistä tietäneen, on oikeustoimi pätemätön. Kunnianvastaiseen ja arvottomaan menettelyyn pätemättömyysperusteena vedotaan tuomioistuimissa varsin usein. Tuomioistuimilla on tällaisen pätemättömyysperusteen käsilläoloa harkitessaan suhteellisen laaja harkintavalta.

16.12.2011

Onko sopimus pätevä silloin, jos sopimuskumppani on menetellyt petollisesti?

Jos sopimuskumppani on saanut sopimuksen aikaan petollisen menettelyn kautta tai jos hän tietää tai hänen olisi pitänyt tietää, että joku muu on saanut sopimuksen aikaan menetellen petollisesti hänen sopimuskumppaniaan kohtaan, on sopimus pätemätön. Se ei tällöin sido sitä, johon petollinen menettely on kohdistunut.

16.12.2011

Onko sopimus pätevä, jos sopimuskumppanina on vajaavaltainen henkilö?

Vajaavaltaisella tarkoitetaan alle 18-vuotiasta henkilöä (alaikäinen) ja sellaista 18 vuotta täyttänyttä henkilöä (täysi-ikäinen), joka on julistettu vajaavaltaiseksi.

14.12.2011

Voiko perintöosuuden myydä jo ennen perinnönjakoa?

Perillinen ja yleistestamentinsaaja voivat perittävän kuoltua luovuttaa toiselle pesäosuutensa. Luovutus on tehtävä kirjallisesti.

14.12.2011

Milloin sopimuksen on täytettävä tietyt muotovaatimukset ollakseen pätevä?

Tiettyjen sopimustyyppien osalta vaaditaan muotovaatimusten täyttämistä sopimuksen pätevyyden edellytyksenä. Esimerkkinä tällaisesta sopimustyypistä on kiinteistön kauppa. Ollakseen pätevä, kiinteistön kauppa on tehtävä kirjallisesti.

14.12.2011

Onko suullisesti tehty sopimus sitova?

Sopimus sitoo osapuolia, oli se sitten tehty kirjallisesti, sähköisesti tai suullisesti. Lähtökohtaisesti sopimus pysyy voimassa alkuperäisessä muodossaan eikä toinen osapuoli voi yksin saada aikaan sopimussisällön muuttumista tai sopimussuhteen lakkaamista.

1.2.2011

Mitä kannattaa muistaa kiinteistön kauppaa tehtäessä?

Kiinteistön kauppaa harkitessa tulee aina ottaa huomioon kaupan juridiset ja taloudelliset puolet. Kiinteistön kauppaa suunniteltaessa kannattaa kääntyä asiassa lakimiehen puoleen.

22.1.2011

Ketä oikeudenkäynnissä on läsnä? Kuka voi tulla seuraamaan oikeudenkäyntiä?

Rikosoikeudenkäynnissä oikeudenkäynnissä on oikeuden kokoonpanon lisäksi läsnä vastaaja eli syytetty sekä virallinen syyttäjä. Rikoksesta riippuen paikalla on asianomistaja eli rikoksen uhri. Osapuolista käytetään nimitystä asianosaiset. Lisäksi läsnä voi olla todistajia. Jokaista muuta paitsi jutun asianosaista voidaan kuulustella todistajana.

22.1.2011

Mitä ovat riita-asiat?

Käräjäoikeudessa käsitellään kaikentyyppisiä yksityisten ihmisten ja yritysten riita-asioita. Usein riita-asiat koskevat rahaa: riidellään esimerkiksi velan maksusta, perinnönjaosta tai kaupan kohteen virheestä.