Neuvontapuhelin.png0600 199 33
Oikeudellisten asioiden neuvontapuhelin
(1 € + ppm/min)

Artikkelikirjastostamme löydät satoja asiantuntijoiden laatimia artikkeleja useista eri aihealueesta

1.8.2012

Kiinteistön kaupan määrämuotoisuus

Kiinteistökaupan muotosäännöksen (MK 2:1 §) mukaan kauppa on tehtävä aina kirjallisesti. Osapuolten tai heidän asiamiestensä tulee allekirjoittaa luovutuskirja, jonka lisäksi määrämuotoisuus edellyttää vielä julkisen kaupanvahvistajan vahvistusta. Kaupanvahvistajan on vahvistettava kauppa kaikkien kauppakirjan allekirjoittajien läsnä ollessa. Kaupanvahvistajan lisäksi ei tarvita muita todistajia. Maakaaren 2 luvun 1 §:n muotoseikkasäännösten mukaan kauppakirjasta on käytävä ilmi tiedot kaupan osapuolista, kaupan kohteesta, kauppahinnasta tai muusta vastikkeesta sekä luovutustarkoitus, joka ilmenee yleensä jo asiakirjan nimestä: kauppakirja, lahjakirja. Kaikki kaupan ehdot tulee kirjata kauppakirjaan. Kirjaamaton ehto on pätemätön.

1.8.2012

Kiinteistönvälittäjän vastuusta asuntokaupassa

Kiinteistönvälittäjän tehtävänä on saattaa ammattimaisesti myyjä ja ostaja kosketuksiin toistensa kanssa, jotta kauppa syntyisi. Kiinteistönvälittäjän vastuu asuntokaupassa perustuu joko siihen, toimiiko välittäjä myyntitoimeksiantosopimuksen mukaisesti vai ei, tai siihen, noudattaako välittäjä ammattilaiselta odotettavaa huolellisuutta ja hyvää kiinteistönvälitystapaa. Kiinteistönvälittäjä on asuntokaupan ammattilainen, kun taas ostaja ja myyjä eivät sitä välttämättä ole.

1.8.2012

Myyjän tiedonantovelvollisuus kiinteistön kaupassa

Ostajan päätös kiinteistön ostamisesta perustuu luonnollisesti suurelta osin myyjältä saatuihin tietoihin. Myyjän tulee kertoa ostajalle kaikki ne tiedot, joilla voi olla vaikutusta kauppaan, esim. tiedot kiinteistön fyysisistä ominaisuuksista; pinta-alasta, rakennusten kunnosta ja rakennustavoista. Myyjän tulee tietää mitä myy. Hänen on esitettävä ostajalle kohteen rakennusluvat, -piirustukset, rakennus-tarkastusasiakirjat, mahdolliset raportit kuntotarkastuksesta sekä kaikki tiedot kiinteistön vaurioista, suoritetuista korjauksista ja muista kiinteistön käyttöön ja arvoon vaikuttavista tekijöistä (alueen kaavoitustilanne, viranomaispäätökset, naapurikiinteistöjen käyttö, kiinteistöön kohdistuvat panttioikeudet, vuokraoikeudet, rasitteet tai muut kolmannen oikeudet yms.).

1.8.2012

Oikeudenkäyntiasiakirjojen julkisuus

Oikeudenkäyntiasiakirjat ovat oikeudenkäynnin julkisuudesta annetun lain ja oikeudenkäynnin julkisuusperiaatteen vuoksi julkisia, ellei tuomioistuin toisin määrää. Jokaisella on oikeus saada tieto julkisesta oikeudenkäyntiasiakirjasta. Jos asiakirja sisältää salassa pidettävää tietoa, tiedon saa asiakirjan julkisesta osasta. Julkiset asiakirjat on saatavissa tuomioistuimen kansliasta.

1.8.2012

Varainsiirtovero

Valtiolle on varainsiirtoverolain 1 §:n mukaan suoritettava varainsiirtoveroa kiinteistön ja arvopaperin luovutuksesta. Verovelvollinen on kiinteistön tai arvopapereiden ostaja tai muu luovutuksensaaja.

1.3.2012

Entä jos kiinteistönvälittäjä ylittää valtuutensa ja hyväksyy tarjouksen asuntokaupasta?

Kiinteistövälittäjä toimii ostajan taikka myyjän valtuutettuna. Jos myyjän valtuuttama kiinteistönvälittäjä hyväkyy kiinteistöstä tehdyn ostotarjouksen ylittäen valtuutuksensa, sitoo kiinteistönkauppa myyjää ostotarjouksen tekijän ollessa vilpittömässä mielessä. Vilpitön mieli tarkoittaa tässä tapauksessa sitä, että ostotarjouksen tekijä ei ole tiennyt eikä hänen olisikaan pitänyt tietää, että kiinteistönvälittäjä on ylittänyt valtuutensa. Samoin on tilanne silloin, kun kiinteistönvälittäjä on toiminut ostajan puolesta ja ylittänyt valtuutensa.

1.3.2012

Mikä on vakiokorvaus asunnon kaupassa?

Vakiokorvauksella asunnon kaupassa tarkoitetaan sitä sopimusta, jossa ostaja sitoutuu suorittamaan ennalta määrätyn korvauksen, jos hän vetäytyykin kaupasta.

1.3.2012

Mikä vaikutus käsirahan antamisella on asuntokaupassa?

Käsirahan antamalla henkilö on tehnyt tarjouksen asunnon ostamisesta. Käsirahalla on ikään kuin tarjousta vahvistava tehtävä.

1.3.2012

Entä jos olen maksanut käsirahan, mutta asunnossa onkin virhe?

Jos asunnossa ilmenee virhe sen jälkeen kun ostotarjouksen tehnyt on maksanut käsirahan, on tarjouksen tehneellä oikeus vetäytyä käsirahasopimuksesta. Tarjouksen tehnyt saa siis maksamansa käsirahan takaisin. Kyseisen virheen sellainen puute taikka vika tarjouksen kohteena olevassa asunnossa, että sen seurauksena tulisi kyseeseen hinnanalennus. Kyseinen periaate on ilmennyt kuluttajavalituslautakunnan ratkaisuissa.

1.3.2012

Onko asuntokaupan virheestä reklamoinnille asetettu määräaika?

Asunnon ostajan on ilmoitettava havaitsemastaan virheestä myyjälle kohtuullisessa ajassa. Reklamaatiossa on ilmoitettava myös virheeseen perustuvat ostajan vaatimukset eli haluaako hän purkaa kaupan vai vaatia hinnanalennusta sekä vahingonkorvauksia.