Neuvontapuhelin.png0600 199 33
Oikeudellisten asioiden neuvontapuhelin
(1 € + ppm/min)

Artikkelikirjastostamme löydät satoja asiantuntijoiden laatimia artikkeleja useista eri aihealueesta

16.12.2012

Kaupan osapuolten vastuu kaupan kohteesta irtaimen kaupassa

Tavaroita myytäessä on aina riski siitä, ettei kauppaa saada tehtyä sovitun mukaisesti, jos kaupan kohde katoaa tai vahingoittuu osapuolista riippumattomasta syystä ennen kuin kauppa on saatu päätökseen. Tällöin joudutaan pohtimaan, kumpi osapuoli on vastuussa tavaran katoamisesta tai vahingoittumisesta. Kuluttajansuojalaissa (kuluttajansuojalaki 5 luku 3-6 §) ja kauppalaissa (kauppalaki 12-14 §) tästä käytetään nimitystä vaaranvastuu.

16.12.2012

Voiko sopimusvahingosta saada korvausta?

Sopimusrikkomukseen perustuvasta vahingosta ei ole olemassa yleislakia. Vahingonkorvauslaki ei näet koske sopimusvahinkoja. Tosin tietyistä sopimustyypeistä säädetään erityislaeissa. Näin on laita esimerkiksi huoneenvuokrasopimusten ja kiinteistönkauppojen kohdalla.

16.12.2012

Avoin kauppa

Avoin kauppa on kyseessä silloin, kun myyjä on sidottu tehtyyn kauppaan, mutta ostajalla on oikeus saada tavara haltuunsa ja harkita hyväksyykö hän kaupan vai ei.

16.12.2012

Huutokauppa

Huutokaupassa on voimassa hieman erilaiset säännöt kuin muussa kaupanteossa yleensä. Lähinnä annettua tarjousta ja sen hyväksymistä koskevat säännöt poikkeavat normaalisti kaupankäynnissä noudatettavista säännöksistä.

16.12.2012

Kuluttajan oikeussuojakeinoista

Kun kuluttaja ei ole tyytyväinen ostamaansa tavaraan (tai palveluun), tulee ensisijaisesti kääntyä myyjän puoleen. Tämän kanssa asiaa voidaan selvitellä heti tuoreeltaan. Monissa tapauksissa virheellisyydet saadaan korjattua esim. uudella toimituksella, ja osapuolet ovat tyytyväisiä ilman riitaisuuksia.

16.12.2012

Kansainvälisistä liikesopimuksista

Monesti kansainväliset kaupalliset sopimukset perustuvat vielä käytännössä asiakirjaketjuun (tarjous-tilaus-tilausvahvistus) ja luottamukseen osapuolten välillä. Mihin sopimuksia sitten yleensä tarvitaan?

16.12.2012

Kuluttajansuoja nettihuutokaupassa peruutusoikeuden ja virhevastuun suhteen

Verkkohuutokauppojen yleistyessä on syntynyt paljon kysymyksiä kuluttajien keskuudessa koskien verkkohuutokaupassa saatavan kuluttajasuojan tasoa. Seuraavassa eritellään verkkohuutokaupassa saatavan kuluttajansuojan peruspiirteitä peruutusoikeuden ja elinkeinonharjoittajan virhevastuun osalta.

30.11.2012

Omistuksenpidätys konkurssissa

Tavara kuuluu myyjälle, kunnes kauppahinta on kokonaisuudessaan maksettu – vai kuuluuko?

1.10.2012

Ostajan selonottovelvollisuus kiinteistön kaupassa

Maakaaren 2 luvun 22 pykälän mukaan ostaja ei saa laatuvirheenä vedota seikkaan, joka olisi voitu havaita kiinteistön tarkastuksessa ennen kaupan tekemistä. Ostajan velvollisuuksiin kuuluu tarkistaa kiinteistön kunto ja kiinteistön asiapaperit ennen kaupantekoa. Ostajalla ei ole velvollisuutta ilman erityistä syytä tarkistaa myyjän kiinteistöstä antamien tietojen paikkansapitävyyttä eikä ulottaa tarkastusta seikkoihin, joiden selvittäminen edellyttää teknisiä tai muita tavanomaisesta poikkeavia toimenpiteitä. Hallituksen esityksen (HE 120/1994) mukaan, ostajan on ryhdyttävä tarkempaan tutkimukseen ja kääntyä asiantuntija-apuun, jos kiinteistössä on havaittavissa epäilystä herättävinä seikkoina esim. seinien kosteutta.

1.10.2012

Varainsiirtoveron maksuaika ja seuraamukset maksun viivästymisestä

Ostajan on huolehdittava oma-aloitteisesti varainsiirtoveron maksamisesta. Vero on suoritettava viimeistään lainhuutoa tai kirjaamista haettaessa tai jos lainhuutoa tai kirjaamista ei ole säädetyssä ajassa haettu tai sitä ei ole haettava, kuuden kuukauden kuluessa luovutussopimuksen (kauppakirjan) tekemisestä. Asuinhuoneiston hallintaan oikeuttavien osakkeiden tai osuuksien luovutuksen yhteydessä varainsiirtovero on maksettava kahden kuukauden kuluessa. Edellisestä poiketen, varainsiirtovero on suoritettava luovutussopimuksen tekemisen yhteydessä, kun luovutus tapahtuu kiinteistönvälittäjän välityksin.