Neuvontapuhelin.png0600 199 33
Oikeudellisten asioiden neuvontapuhelin
(1 € + ppm/min)

Artikkelikirjastostamme löydät satoja asiantuntijoiden laatimia artikkeleja useista eri aihealueesta

16.12.2012

Kuka voi pyytää sopimuksen sovittelua?

Sopimuksen sovittelua voi pyytää tuomioistuimelta kumpi tahansa sopimuksen osapuolista. Käytännössä sovitteluun turvautuu kuitenkin useimmiten sopimuksen heikompi osapuoli.

16.12.2012

Milloin sopimuskumppanin tekemään tarjoukseen tulee vastata?

Jos sopimuskumppani on ilmoittanut tarjouksessaan määräajan, jonka kuluessa vastaus tarjoukseen on annettava, on vastaus annettava hänelle tässä ajassa.

16.12.2012

Milloin sopimusehdon sovittelu on mahdollista?

Sopimuksen sovittelulle ei ole olemassa mitään yleistä mittapuuta. Osapuolten sopimusvelvoitteiden epätasapainon mittareina voidaan käyttää esimerkiksi suoritusten keskinäisen arvon vertaamista. Myös sopimustyyppiä lähellä oleva lainsäädäntö voi toimia hyvänä mittapuuna.

16.12.2012

Mitä tarkoitetaan sopimuksen syntymisellä tarjous-vastaus -mekanismin kautta?

Laissa säädetään sopimuksen syntymisestä ns. tarjous-vastaus –mekanismin kautta. Mekanismi on merkityksellinen esimerkiksi sellaisessa tilanteessa, kun osapuolten välille tulee riitaa siitä, onko sitovaa sopimusta ylipäänsä syntynyt.

16.12.2012

Hinnanalennus irtaimen kaupassa

Jos myydyssä tavarassa on virhe eli se ei vastaa sitä, mitä kaupassa on sovittu tai voidaan katsoa sovitun, ostajalla on oikeus vaatia hinnanalennusta, joka vastaa virheellisen tavaran ja virheettömän tavaran arvon välistä erotusta.

16.12.2012

Kaupan purkaminen irtaimen kaupassa

Jos myydyssä tavarassa on olennainen virhe tai jos myyjä viivästyy olennaisesti suorituksessaan, ostaja voi viimesijaisena keinona vaatia kaupan purkamista. Kaupan purkamista koskevat säännökset ovat kuluttajansuojalain 5 luvun 9 ja 19 §:ssä ja kauppalain 25 ja 37 §:ssä. Kuluttajansuojalain säännöksiä sovelletaan, jos ostajana on kuluttaja ja myyjänä elinkeinonharjoittaja. Muissa tilanteissa sovelletaan kauppalain säännöksiä.

16.12.2012

Reklamaatio irtaimen kaupassa

Reklamaatiolla tarkoitetaan tavaran kaupassa ostajan velvollisuutta ilmoittaa myyjälle tavarassa havaitsemastaan virheestä. Jos tavarassa on virhe, ostajan on ilmoitettava virheestä myyjälle ennen kuin hän voi vaatia virheen perusteella virheen korjaamista, uutta toimitusta, hinnanalennusta, vahingonkorvausta tai kaupan purkua.

16.12.2012

Myyjän viivästyminen tavaran luovutuksessa myytäessä irtainta omaisuutta

Myyjän on luovutettava tavara ostajalle sovittuna ajankohtana. Yleensä tavara luovutetaan ostajalle kaupantekohetkellä, mutta esimerkiksi isommissa tavarantoimituksissa voidaan sopia, että myyjä toimittaa tavaran ostajalle myöhempänä ajankohtana.

16.12.2012

Kaupan osapuolten vastuu kaupan kohteesta irtaimen kaupassa

Tavaroita myytäessä on aina riski siitä, ettei kauppaa saada tehtyä sovitun mukaisesti, jos kaupan kohde katoaa tai vahingoittuu osapuolista riippumattomasta syystä ennen kuin kauppa on saatu päätökseen. Tällöin joudutaan pohtimaan, kumpi osapuoli on vastuussa tavaran katoamisesta tai vahingoittumisesta. Kuluttajansuojalaissa (kuluttajansuojalaki 5 luku 3-6 §) ja kauppalaissa (kauppalaki 12-14 §) tästä käytetään nimitystä vaaranvastuu.

16.12.2012

Voiko sopimusvahingosta saada korvausta?

Sopimusrikkomukseen perustuvasta vahingosta ei ole olemassa yleislakia. Vahingonkorvauslaki ei näet koske sopimusvahinkoja. Tosin tietyistä sopimustyypeistä säädetään erityislaeissa. Näin on laita esimerkiksi huoneenvuokrasopimusten ja kiinteistönkauppojen kohdalla.