Neuvontapuhelin.png0600 199 33
Oikeudellisten asioiden neuvontapuhelin
(1 € + ppm/min)

Artikkelikirjastostamme löydät satoja asiantuntijoiden laatimia artikkeleja useista eri aihealueesta

Hae artikkeleista

13.3.2018

Mikä on rikosuhrimaksu?

Rikosuhrimaksu on rikoksentekijältä perittävä maksu, jolla rahoitetaan rikoksen uhrien tukipalveluita. Se määrätään rikoksista, joista ankarin säädetty rangaistus on vankeutta. Näin ollen sellaisista rikoksista, joista ankarin rangaistus on sakkoa, se ei tule maksettavaksi.

27.2.2018

25.5.2018 voimaan tulevan tietosuoja-asetuksen merkitys yrityksille

Uusi tietosuoja-asetus (GDPR) merkitsee olennaisia muutoksia kaikkien yritystoimintaa harjoittavien velvollisuuteen suojata asiakkaidensa, työntekijöidensä sekä muiden henkilöiden henkilötietoja. Kaikissa EU-maissa voimaan tuleva tietosuoja-asetus, jota tullaan myöhemmässä vaiheessa täydentämään ja täsmentämään uudella kansallisella tietosuojalailla, koskee lähtökohtaisesti kaikkea henkilötietojen käsittelyä. Tietosuoja-asetuksen tavoitteena on parantaa henkilötietojen suojaa ja rekisteröityjen oikeuksia, vastata uusiin digitalisaatioon ja globalisaatioon liittyviin tietosuojakysymyksiin sekä yhtenäistää tietosuojasääntelyä kaikissa EU-maissa.

26.1.2017

Edunvalvontavaltuutus

Jokaisella oikeustoimikelpoisella henkilöllä on mahdollisuus tehdä edunvalvontavaltuutus. Tällöin valtuutettu oikeutetaan edustamaan valtuuttajaa omaisuutta koskevissa ja muissa taloudellisissa asioissa ja/tai henkilöä koskevissa asioissa.

2.8.2016

Työaikakirjanpidosta

Työajanseuranta on työnantajan työaikalaissa säädetty velvollisuus. Työnantajan on kirjat-tava työntekijäkohtaisesti kaikki tehdyt työtunnit ja niistä maksetut korvaukset. Laissa säädetystä velvollisuudestaan huolimatta työnantajat usein perustavat palkanmaksunsa ainoastaan työntekijän pitämään kirjanpitoon. Työnantajan olisi syytä jo pelkästään pal-kanmaksun oikeellisuuden varmistamiseksi huolehtia työaikakirjanpidosta tai ainakin työn-tekijän pitämän kirjanpidon oikeellisuuden tarkistamisesta myös itse. Samalla työnantaja pysyy parhaiten kärryillä työntekijän mahdollisesta ylityökertymästä ja sen pysymisestä lain sallimissa rajoissa.

8.4.2016

Työsuhteen päättämissopimukset

Yleisesti kuulee puhuttavan niin sanotuista työntekijöille tarjottavista paketeista tai sopimuksista, jotka liittyvät työsuhteiden päättämiseen. Näihin liittyy kuitenkin usein epäselvyyttä lähinnä sen suhteen mitä työntekijän kannattaa ottaa huomioon niiden osalta ja mitä mahdollisia vaikutuksia tällaisen paketin tai sopimuksen hyväksymisellä on työntekijän kannalta. Yleensä on hyvä olla yhteydessä lakimieheen ennen sopimuksen hyväksymistä jo neuvotteluvaiheessa, jotta mahdollisilta ikäviltä yllätyksiltä vältyttäisiin ja työntekijän edut tulisivat otetuksi asianmukaisesti huomioon. Tässä artikkelissa käydään kuitenkin läpi yleisellä tasolla ne yleisimmät kysymykset, joita näihin paketteihin tai päättämissopimuksiin liittyy.

13.11.2014

Mitä kaikkea omaisuutta voidaan ulosmitata?

Ulosmittauksen kohteena voi olla sekä kiinteää että irtainta omaisuutta. Kohde voi olla esine tai oikeus. Oikeus voi olla esimerkiksi oikeus palkkaan tai saatava (saamisoikeus). Ulosmittauskelpoisuuden edellytyksenä on, että kohde kuuluu velalliselle tai muuten vastaa hakijan saatavasta, se voidaan yksilöidä, sillä on varallisuusarvoa ja sen ulosmittaamista ei ole laissa kielletty. Esimerkkinä viimeisimmästä on lapsilisä ja asumistuki. Sellainenkin omaisuus, jonka sijaintipaikkaa ei tunneta, saadaan ulosmitata, kunhan omaisuus voidaan sitä näkemättä riittävästi yksilöidä. Näin ollen esimerkiksi ajoneuvo voidaan ulosmitata sen tunnistetietojen perusteella.

12.3.2014

Oikeudenkäyntiavustajalla tulee olla lupa

Asianosainen voi käyttää siviiliprosessissa oikeudenkäyntiavustajaa oikeudenkäynnissä tukenaan ollessaan myös itse läsnä istunnossa. Laki luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista sääntelee sitä, kuka saa toimia oikeudenkäyntiavustajana.

11.3.2014

Edunvalvontavaltuutus ja lääkärinlausunto

Edunvalvontavaltuutusta laadittaessa lääkärinlausunnot ovat merkityksellisiä eri vaiheissa. Kun henkilö laatii edunvalvontavaltuutustaan, voidaan lääkärinlausunto hankkia sen tueksi, että henkilö on tiennyt valtuutuksen merkityksen sen laatiessaan. Henkilöllä on toisin sanoen ollut oikeudellinen toimintakyky, minkä puolesta lääkärinlausunto voi riitatilanteessa toimia todisteena.

8.3.2014

Lääkärinlausunto muistisairaan oikeustoimien tukena

Muistisairaan kuten Alzheimer-potilaan tekemän oikeustoimen tueksi voidaan hankkia lääkärinlausunto, sillä muistisairaus voi vaikuttaa potilaan ymmärrykseen oikeustoimen oikeudellisesta luonteesta. Lääkärinlausunto voi todistaa henkilön oikeudellista toimintakykyä, eli kykyä tehdä itseään ja omaisuuttaan koskevia päätöksiä pätevällä tavalla, jos kyvyn puutteesta tulee riitaa. Tuomioistuin harkitsee lääkärinlausunnon todistusarvoa tapauksittain tehdessään päätöstä siitä, onko henkilö ymmärtänyt tekemänsä oikeustoimen luonteen.

16.2.2014

Vanhuksen hoitotahto

Potilaslain mukaan potilasta tulee hoitaa tämän tahdon mukaan. Jos potilaana on vajaakykyinen vanhus, on hoitopäätökseen kuitenkin saatava potilaan edustajan taikka lähiomaisen tai muun läheisen suostumus.