Neuvontapuhelin.png0600 199 33
Oikeudellisten asioiden neuvontapuhelin
(1 € + ppm/min)

Artikkelikirjastostamme löydät satoja asiantuntijoiden laatimia artikkeleja useista eri aihealueesta

Hae artikkeleista

22.5.2018

Poistettu säännös pyynnöstä surmaamisesta saattoi johtaa lievempiin tuomioihin kuolinaputapauksissa

Alkuperäisen rikoslain (RL, 39/1889) henkirikoksia käsittelevässä 21 luvussa oli erillissäännös, jonka mukaan toisen tämän omasta vakaasta pyynnöstä surmaavalle voitiin tuomita tavallista tahallista surmaamista lievempi rangaistus. RL 21 luku uudistettiin osana rikoslain kokonaisuudistuksen toista vaihetta vuonna 1994, jolloin silloinen säännös pyynnöstä surmaamisesta poistettiin laista kokonaan.

14.5.2018

Konkurssivelallisen itsekriminointisuoja

Konkurssivelalliselle on asetettu konkurssilaissa (KonkL) myötävaikutus- ja tietojenantovelvollisuus, joka konkretisoituu, kun käräjäoikeus on asettaa yhtiön konkurssiin ja määrää pesänhoitajan selvittämään konkurssipesää.

14.5.2018

Rangaistuksen lieventäminen

Suomalaisessa oikeusjärjestyksessä rikoksen tekijän rangaistusta voidaan lieventää, mikäli rikoksen tekoaikana vallinneet olosuhteet aiheuttaisivat liian ankaran seuraamuksen rikoksen tekijälle. Lieventämisperusteet menevät lähelle rikosoikeudellisia vastuuvapaus- ja anteeksiantoperusteita, mutta ovat silti itsenäisiä ja aiheiltaan lievempiä perusteita.

8.5.2018

Piiri pieni pyörii – kielletyt kartellit

Tarjouskartellissa on kyse kilpailulain vastaisesta sopimuksesta tai vastaavasta järjestelystä, jossa normaalisti keskenään kilpailevat yritykset toimivat salaa yhteistyössä saadakseen itselleen etua. Kartellit rajoittavat luonnollisen kilpailun lisäksi tavaroiden ja palvelujen tuotantoa, vähentävät kuluttajille tarjottavia vaihtoehtoja ja nostavat siten hintoja.

27.4.2018

Kotiarestia konnuuksista – uusi vaihtoehto tutkintavankeudelle

Pakkokeinolakiin (PKL, 806/2011) lisätty säännös tutkinta-arestista tulee voimaan vuoden 2019 alussa. Sen jälkeen, kun henkilö on tuomittu ehdottomaan vankeusrangaistukseen, voi tuomioistuin vangittuna pitämisen tai vangitsemisen sijaan määrätä hänet tiettyjen rajaehtojen täyttyessä tutkinta-arestiin. Uusi pakkokeino tarjoaa siten vaihtoehdon vangitsemiselle ja vangittuna pitämiselle tilanteissa, joissa matkustuskiellon määrääminen katsotaan riittämättömäksi.

27.4.2018

Pidättämisen edellytykset

Pidättäminen on vapauteen kohdistuva pakkokeino, jonka käyttö on tarkoin säädelty pakkokeinolain (PKL, 806/2011) 2 luvun 5–10 §:ssä. Pidättämällä rikoksesta epäillyltä riistetään vapaus joksikin aikaa pitämällä häntä säilössä esitutkinnan turvaamiseksi ja/tai hänen myöhempää vangitsemista varten.

9.4.2018

Mitä ovat ylimääräiset muutoksenhakukeinot?

Kun tuomio on saanut lainvoiman, siihen ei voida enää hakea muutosta säännönmukaisin muutoksenhakukeinoin kuten valittamalla. Tällaisessa tilanteessa voi olla mahdollista turvautua ylimääräisiin muutoksenhakukeinoihin, joita ovat prosessuaalinen kantelu eli tuomiovirhekantelu, tuomion purku ja menetetyn määräajan palauttaminen.

9.4.2018

Pacta sunt servanda – sopimuksen sitovuuden periaate

Yksi sopimusoikeuden keskeisimmistä lähtökohdista on periaate sopimuksen sitovuudesta. Oikeustoimen solmivat sopijapuolet voivat yhdessä sopimusvapauden nojalla päättää velvoitteista, joita he sopimuksellaan sitoutuvat noudattamaan.

13.3.2018

Mikä on rikosuhrimaksu?

Rikosuhrimaksu on rikoksentekijältä perittävä maksu, jolla rahoitetaan rikoksen uhrien tukipalveluita. Se määrätään rikoksista, joista ankarin säädetty rangaistus on vankeutta. Näin ollen sellaisista rikoksista, joista ankarin rangaistus on sakkoa, se ei tule maksettavaksi.

27.2.2018

25.5.2018 voimaan tulevan tietosuoja-asetuksen merkitys yrityksille

Uusi tietosuoja-asetus (GDPR) merkitsee olennaisia muutoksia kaikkien yritystoimintaa harjoittavien velvollisuuteen suojata asiakkaidensa, työntekijöidensä sekä muiden henkilöiden henkilötietoja. Kaikissa EU-maissa voimaan tuleva tietosuoja-asetus, jota tullaan myöhemmässä vaiheessa täydentämään ja täsmentämään uudella kansallisella tietosuojalailla, koskee lähtökohtaisesti kaikkea henkilötietojen käsittelyä. Tietosuoja-asetuksen tavoitteena on parantaa henkilötietojen suojaa ja rekisteröityjen oikeuksia, vastata uusiin digitalisaatioon ja globalisaatioon liittyviin tietosuojakysymyksiin sekä yhtenäistää tietosuojasääntelyä kaikissa EU-maissa.